Ocena śródokresowa

Ocena śródokresowa doktorantów jest to nowa procedura wprowadzona Ustawą PSWiN mająca na celu ocenę realizacji postępów doktoranta zgodnie z indywidualnym planem badawczym. Ocena śródokresowa jest procesem wieloetapowym, który odbywa się na przełomie IV i V sem. kształcenia w Szkole Doktorskiej. Do pierwszej oceny przystępuje właśnie 135 doktorantów, którzy przyjęci byli do Szkół Doktorskich PW w sem. zimowym roku akad. 2019/2020.

 

Ocena śródokresowa przeprowadzana jest przez powołane w tym celu komisje, na których czele stoją osoby zatrudnione poza Politechniką Warszawską. W obradach komisji mogą brać udział, jednakże bez prawa głosu, promotor doktoranta oraz przedstawiciel Rady Doktorantów.

U doktorantów, którzy korzystali z zawieszenia kształcenia spowodowanego urlopem macierzyńskim, wychowawczym, ojcowskim itp., ocena śródokresowa przeprowadzana jest odpowiednio później, po zakończeniu zawieszenia i dotarciu na semestr, podczas którego wszczyna się tę procedurę. 

Pozytywne przejście oceny śródokresowej skutkuje zwiększeniem stypendium doktoranckiego do kwoty 3 653,70 zł. brutto, po odprowadzeniu składek ZUS kwota netto do wypłaty wyniesie 3 242,29 zł., natomiast negatywny wynik oceny śródokresowej jest równoznaczny ze skreśleniem z listy doktorantów.

Szczegółową procedurę oraz terminarz przeprowadzenia oceny śródokresowej dla doktorantów przyjmowanych w sem. zimowym roku akad. 2019/2020 reguluje Zarządzenie nr 42/2021 Rektora PW.

Zgodnie z harmonogramem, doktoranci zobowiązani są do złożenia do sekretarza swojej Szkoły Doktorskiej dokumentów umożliwiających przeprowadzenie oceny śródokresowej, czyli:

a)      formularz autoreferatu

b)      formularz Indywidualnego Planu Badawczego;

c)      formularz Indywidualnego Programu Kształcenia

do 30 lipca 2021 (wersje elektroniczne – skany z podpisem)

do 20 sierpnia 2021 (wersje papierowe)