Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr zimowy 2021/2022

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkół Doktorskich PW na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest zarejestrowanie się w systemie IRK, a następnie złożenie wymienionych poniżej dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej //do pobrania z systemu IRK//
 2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, tymczasowo dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu dyplomowego wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego,       

  W przypadku kandydatów z krajów spoza Unii Europejskiej konieczne jest dostarczenie wraz z dyplomem INDIVIDUAL RECOGNITION STATEMENT wydanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – więcej informacji w pliku ‘General rules for foreigners”.       

 3. Suplement do dyplomu lub zaświadczenie o ocenie ze studiów wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego,
 4. CV,
 5. List motywacyjny,
 6. Wykaz osiągnięć wskazujący na posiadane predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji, prezentacji na konferencjach, informacje o udziale w projektach, działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.),
 7. Kwestionariusz osobowy //do pobrania z systemu IRK//,
 8. Oświadczenie o studiach doktoranckich //do pobrania z systemu IRK//,
 9. Oświadczenie o zatrudnieniu //do pobrania z systemu IRK//,
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych //do pobrania z systemu IRK//.
 11. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł. na indywidualne konto wygenerowane przez system rejestracji internetowej

UWAGA: Rejestracja i opłata rekrutacyjna dotyczą ubiegania się o przyjęcie do danej Szkoły Doktorskiej. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie do kilku Szkół Doktorskich PW, należy osobno dokonać rejestracji i wnieść opłatę rekrutacyjną.

Dokumenty należy składać w Dziale Obsługi Doktorantów PW – gmach „Pałacyk”, ul. Koszykowa 80, pokój 4, w później wyznaczonym terminie.

W przypadku problemów technicznych z systemem rejestracji, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl  (Dział Obsługi Doktorantów) oraz Adam.Zamerski@pw.edu.pl, najlepiej załączając print screen napotkanego problemu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Doktorantów PW – dod@pw.edu.pl, tel. 234 6330, 6404, 7041 lub z sekretarzami poszczególnych Szkół Doktorskich:

Szkoła Doktorska nr 1 – inż. Ewa Szczygieł szd1@pw.edu.pl, tel. 234 7574

Szkoła Doktorska nr 2 – mgr Marta Jaglińska Marta.Jaglinska@pw.edu.pl, tel. 234 8268

Szkoła Doktorska nr 3 – mgr inż. Grzegorz Mańko g.manko@elka.pw.edu.pl, tel. 234 6155

Szkoła Doktorska nr 4 – mgr Justyna Misiejuk justyna.misiejuk@pw.edu.pl, tel. 234 5247

Szkoła Doktorska nr 5 – mgr Agnieszka Stańczak a.stanczak@il.pw.edu.pl, tel. 234 6481