Doktorat wdrożeniowy

Kiedy: raz w roku, w sem. zimowym

Jak: Rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy” na zasadach określonych w Komunikacie MNiSW o naborze do programu, po zakwalifikowaniu przez MNiSW do finansowania – rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na zasadach określonych w Uchwale nr 476/XLIX/2020 z dnia 15.04.2020

Limit przyjęć: poza limitem

Stypendium: w wysokości określonej w Komunikacie MNiSW o naborze do programu, pomniejszone o składki ZUS

Status doktoranta: TAK – pełnoprawny uczestnik Szkoły Doktorskiej

Program kształcenia: obowiązuje taki sam, jak doktorantów z trybu standardowego, czyli na zasadach określonych w Uchwale nr 353/XLIX/2019 Senatu PW z dn. 29.05.2019 (SD1, 2, 3 i 4) oraz w Uchwale nr 477/XLIX/2020 z dnia 15.04.2020 (SD5)

Informacja o trybie i terminie rekrutacji: w zakładce „Doktorat wdrożeniowy”

Dodatkowe wymagania: uprzednie zakwalifikowanie do udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy” przez MNiSW

Ścieżka postępowania:

Rekrutacja kandydatów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” przebiega dwutorowo: 1/ rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy” – wstępną decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje MNiSW po pozytywnym przejściu postępowania konkursowego, 2/ rekrutacja do Szkoły Doktorskiej – decyzję o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej podejmuje Rektor po pozytywnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego

 

ETAP 1

  1. Osoby zainteresowane udziałem w programie zgłaszają się do koordynatorów doktoratu wdrożeniowego z danego Wydziału (wykaz koordynatorów wraz z danymi kontaktowymi dostępny w zakładce „Doktorat wdrożeniowy”),
  2. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji tematyki przez koordynatora oraz uzyskaniu zgody Dziekana na realizowanie badań na danym Wydziale w przypadku zakwalifikowania się kandydata do programu, dane kandydatów są przez koordynatorów wydziałowych przekazywane do uczelnianego koordynatora programu celem przygotowania wniosku i złożenia go w MNiSW. Na tym etapie, nie ma już możliwości dołączenia kolejnych osób do wniosku.

 

ETAP 2

  1. Po rozstrzygnięciu konkursu, osoby, które zostały przez MNiSW zakwalifikowane do finansowania, podchodzą do rekrutacji do Szkół Doktorskich (osobna rekrutacja).
  2. Po pozytywnym przejściu rekrutacji, do MNiSW przekazywane są dodatkowe dokumenty osób przyjętych do Szkół Doktorskich a po ich zaakceptowaniu – uruchamiane jest finansowanie z MNiSW.