Sprawy BHP

Nowo przyjęci doktoranci muszą odbyć obowiązkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Na czas pandemii COVID-19, Dział ds. Szkoleń PW we współpracy z Inspektoratem BHP PW, przygotował specjalną ofertę szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w formie samokształcenia kierowanego, gdzie zgłoszone osoby otrzymują materiały szkoleniowe, przesłane drogą mailową. Materiały szkoleniowe dostępne są zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Po zapoznaniu się z materiałami, należy wypełnić stosowne oświadczenie i odesłać je drogą mailową do Działu ds. Szkoleń PW.

Dział ds. Szkoleń PW potwierdza odbycie szkolenia, wydając zaświadczenie w dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego jest przechowywany w aktach osobowych doktoranta w Dziale Obsługi Doktorantów PW, drugi egzemplarz otrzymuje uczestnik szkolenia.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl