Kształcenie

Oferta dydaktyczna w Szkole nr 2 koncentruje się na zagadnieniach takich jak automatyka ciągłych procesów przemysłowych, robotyka mobilna, diagnostyka systemów mechatronicznych, inżynieria biomedyczna, zarządzanie procesami, finansami i  przedsiębiorczością. W szczególności obecna oferta zawiera następujące przedmioty:

 • Elastyczne drukowane systemy elektroniczne,
 • Modelowanie nieliniowe układów mechanicznych,
 • Metody optymalizacji i sterowania optymalnego w zagadnieniach technicznych,
 • Wprowadzenie do modelowania w biomechanice tkanek,
 • Propedeutyka teorii inwestowania,
 • Wprowadzenie do biocybernetyki,
 • Optyczne metody pomiaru i monitorowania obiektów 3D,
 • Modelowanie i analiza działania układów fizycznych w systemie Matlab Simulink,
 • Metody statystyczne w zarządzaniu,
 • Zaawansowane zagadnienia organizacji produkcji.

 

Szkoła Doktorska nr 2 pozostaje także w stałej współpracy z Centrum Studiów Zaawansownych PW, które w swojej uczelnianej ofercie dydaktycznej proponuje wykłady podstawowe dla słuchaczy z czterech wiodących dyscyplin naukowych Szkoły:

 • Modele matematyczne procesów i przemian,
 • Równania różniczkowe cząstkowe dla inżynierów,
 • Wprowadzenie do uczenia maszyn,
 • Teoria drgań,
 • Podstawy fotoniki,
 • Elementy Mechaniki Analitycznej,
 • Planowanie eksperymentu i statystyczna analiza wyników,
 • Zasady wariacyjne w naukach przyrodniczych,
 • Teoria automatów i języków formalnych: studium praktyczne,
 • Optyczne metody badań i pomiarów obiektów inżynierskich i biologicznych.

 

W ugruntowaniu potrzebnych umiejętności i praktycznych efektów uczenia Doktorantów pomaga ścisła kooperacja Szkoły z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W ramach tzw. Warsztatu Badacza, Centrum uzupełnia ofertę Szkoły o program kształcenia w zakresie:

 • Metodyki pracy naukowej,
 • Prezentowania wyników badań naukowych,
 • Przygotowania publikacji naukowej,
 • Etycznych aspektów działalności naukowej,
 • Ochrony własności intelektualnej,
 • Przygotowania wniosku o finansowanie projektu badawczego,
 • Komercjalizacji wyników prac badawczych.

 

Każdy ze słuchaczy szkoły realizuje Indywidualny Program Kształcenia, którego zasady  opisane są w Programie Kształcenia w Szkole Doktorskiej nr 2.