Programy stypendialne

Programy stypendialne

Celem programów stypendialnych jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego doktorantów, m.in. poprzez wsparcie ich czynnego udziału w wydarzeniach naukowych oraz  docenienie ich wkładu w publikacje naukowe. Program stypendiów jest finansowany ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości - Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

 

Dodatkowe Stypendium China Scholarship Council (CSC)/Additional China Scholarship Council (CSC)

W związku z podpisaniem umowy z China Scholarship Council (CSC) osoby z  Chin przyjęte do Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej mogą ubiegać się o dodatkowe stypendium CSC. To prestiżowe stypendium wypłacane jest bezpośrednio przez CSC doktorantowi Szkoły Doktorskiej PW.

In connection with the signing of the contract with the China Scholarship Council (CSC), people from China admitted to the Doctoral Schools of the Warsaw University of Technology may apply for an additional CSC scholarship. This prestigious scholarship is paid directly by the CSC to the PhD student at the WUT Doctoral School.

Wytyczne dla kandydatów/Guidelines for candidates: 

Doctoral Schools guidelines for CSC candidates

 

Start PW

Celem Programu jest ułatwienie rozpoczęcia nauki w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej poprzez jednorazowe wsparcie finansowe doktorantów. Stypendium skierowane jest do nowych doktorantów Szkół Doktorskich PW i w 2020 roku wynosi 4 200 zł. Aby otrzymać wsparcie należy wypełnić umowę i złożyć ją w Dziale Obsługi Doktorantów (DOD) w terminie 30 dni od daty przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Programu.

Regulamin Programu Start PW:

Program Start PW

 

Stypendium Plus

Celem programu jest zwiększenie powyżej minimum definiowane przez Ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce kwoty stypendiów przyznawanych doktorantom Szkół Doktorskich na Politechnice Warszawskiej. Program skierowany jest do doktorantów kształcących się w Szkołach Doktorskich PW w okresie realizacji Programu i pobierających stypendium określone przez Ustawę, w wyłączeniem osób realizujących doktoraty wdrożeniowe. Kwota stypendium uzależniona jest od tego, na którym roku zarejestrowany jest doktorant oraz od spełnienia kryterium naukowego związanego ze wskaźnikami Projektu IDUB. Stypendium przyznawane jest corocznie na wniosek doktoranta składany do kierownika zespołu zarządzającego Projektu IDUB za pośrednictwem Działu Obsługi Doktorantów (DOD), po rekrutacji lub rejestracji na kolejny rok kształcenia. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Programu.

Regulamin i wniosek Programu Stypendium Plus:

Regulamin i wniosek

 

Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich oraz Mobilności Doktorantów Studiów Doktoranckich

Celem Programu Mobilność Doktorantów Szkół Doktorskich i Programu Mobilności Doktoratów Studiów Doktoranckich jest zapewnienie doktorantom Politechniki Warszawskiej środków finansowych na rozwój ich kompetencji poprzez udział w krótkich formach aktywności wyjazdowej. Każdy doktorant może otrzymać jeden Pakiet Mobilnościowy o wartości 5 500 zł, który może być przeznaczony na udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach, szkołach letnich oraz na pokrycie kosztów związanych z mobilnością, w tym m.in. noclegów, podróży, diet, opłat konferencyjnych i ubezpieczenia.

Regulamin Programu Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich:

Regulamin Mobilności Doktorantów SD

Regulamin Programu Mobilności Doktorantów Studiów Doktoranckich:

Regulamin Mobilności Doktorantów Studiów Doktoranckich