Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji na semestr letni 2021/2022

Etap Termin
Rejestracja kandydatów i składanie dokumentów w systemie  05-17.01.2022
Rozmowy kwalifikacyjne 19-24.01.2022
 Publikacja listy rankingowej osób wstępnie zakwalifikowanych do dyscyplin  25.01.2022
Składanie dokumentów uzupełniających (zgody promotora oraz kierownika jednostki organizacyjnej, w której prowadzone będą badania)  26.01-01.02.2022 
Publikacja listy przyjętych 03.02.2022
Pierwszy dzień semestru letniego 23.02.2022

 

Oferta zagadnień badawczych

Wykaz zagadnień badawczych – rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021-2022

  

   Rekrutacja do Szkoły doktorskiej nr 2 prowadzona jest dwa razy w ciągu roku, osobno dla kandydatów pragnących rozpocząć kształcenie od semestru letniego, osobno od zimowego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje procedura konkursowa, której opis znaleźć można tutaj: Zasady rekrutacji do SD PW nr 2

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, a następnie złożenie wymienionych poniżej dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (do pobrania z systemu IRK).
 2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra,
 3. Suplement do dyplomu lub zaświadczenie o ocenie ze studiów wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego.
 4. CV.
 5. List motywacyjny.
 6. Wykaz osiągnięć wskazujący na posiadane predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji, prezentacji na konferencjach, informacje o udziale w  projektach, działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.).
 7. Kwestionariusz osobowy (do pobrania z systemu IRK).
 8. Oświadczenie o studiach doktoranckich (do pobrania z systemu IRK).
 9. Oświadczenie o zatrudnieniu (do pobrania z systemu IRK).
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania z systemu IRK).
 11. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł na indywidualne konto wygenerowane przez system rejestracji internetowej.

 

UWAGA: 

Rejestracja i opłata rekrutacyjna dotyczą ubiegania się o przyjęcie do danej Szkoły Doktorskiej. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie do kilku Szkół Doktorskich PW, należy osobno dokonać rejestracji i wnieść opłatę rekrutacyjną.

 

Wersje papierowe dokumentów należy złożyć w Dziale Obsługi Doktorantów PW – gmach „Pałacyk”, ul. Koszykowa 80, pokój 4,w później wskazanym terminie. W  przypadku problemów technicznych z systemem rejestracji, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl (Dział Obsługi Doktorantów), najlepiej załączając print screen napotkanego problemu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Doktorantów PW - dod@pw.edu.pl, tel. 22 234 6330, 6404, 7041.

 

Rekrutując się do Szkoły Doktorskiej PW należy wybrać jeden ze zgłoszonych przez potencjalnych promotorów problemów badawczych.