Zadanie nr 2

Ogłoszenie

I edycji konkursu stypendialnego

w programie SEED – (Smart Education for Engineering Doctors)

w ramach projektu NAWA STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich, realizowanego w Politechnice Warszawskiej.

 

O przyznanie stypendium w programie SEED mogą ubiegać się:

doktoranci zagraniczni oraz doktoranci polscy realizujący pracę doktorską pod opieką promotora z zagranicznej instytucji naukowej, kształcący się w szkołach doktorskich Politechniki Warszawskiej

 

Podstawowym warunkiem udziału w konkursie jest przedłożenie przez doktoranta indywidualnego planu badawczego zatwierdzonego przez Radę Szkoły Doktorskiej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie stypendium zawiera regulamin stypendialny SEED stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia

 

Wnioski stypendialne, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu stypendialnego SEED, należy przesyłać w postaci skanu podpisanego formularza na adres seed.mail@pw.edu.pl   do dnia 5.11.2021.

Regulamin Programu Stypendialnego SEED

Pobierz plik (docx, 43,20 kB)