Banner o rekrutacji na sem. 2023Z

Od roku akad. 2019/2020 kształcenie nowo przyjętych doktorantów odbywa się w Szkołach Doktorskich. W Politechnice Warszawskiej utworzono 5 Szkół Doktorskich.

Studia doktoranckie – studia III stopnia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzone są na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

Program „Doktorat wdrożeniowy” ustanowiony został komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Minister Edukacji i Nauki) z dn. 29.05.2019.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.