Informacje

   Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej utworzona została Zarządzeniem Rektora PW nr 120/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. Od dnia 1 października 2022 przejęła ona doktorantów oraz obowiązki pięciu szkół doktorskich istniejących w Politechnice od 15 kwietnia 2019 do 30 września 2022. Te z kolei kontynuowały wieloletnią tradycję kształcenia doktorskiego na studiach doktoranckich prowadzonych przez wydziały Politechniki Warszawskiej.

 

   Obecnie Szkoła kształci doktorantów w 13 dyscyplinach, należących do 3 dziedzin nauki:

 1. inżynieria chemiczna;
 2. inżynieria materiałowa;
 3. nauki chemiczne;
 4. nauki fizyczne;
 5. inżynieria mechaniczna;
 6. inżynieria biomedyczna;
 7. automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 8. nauki o zarządzaniu i jakości;
 9. matematyka;
 10. informatyka techniczna i telekomunikacja;
 11. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
 12. architektura i urbanistyka;
 13. inżynieria lądowa i transport.

 

   Szkołą kieruje jej dyrektor, prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, powołany Decyzją Rektora PW nr 16/2022 z dnia 28/01/2022 oraz kierowana przez niego Rada Szkoły, powołana Decyzją Rektora PW nr 17/2022 z dnia 28/01/2022. W jej skład wchodzi 13 przedstawicieli dyscyplin naukowych reprezentowanych w Szkole, 19 przedstawicieli Wydziałów, 8 przedstawicieli Rady Doktorantów oraz troje przewodniczących stałych komisji Rady. Są to:

   Bieżące sprawy załatwiane są przez Prezydium Rady, składając się z jej Przewodniczącego,  trzech Przewodniczących Komisji Stałych oraz Przewodniczącego Rady Doktorantów.

 

   Szkoła doktorska zajmuje się wszystkimi sprawami związanych z kształceniem doktorantów, tzn. ich rekrutacją, kształceniem (w tym przygotowywaniem oferty przedmiotowej, weryfikacją uzyskanych efektów uczenia się oraz rejestracją na kolejny semestr) a także oceną śródokresową (w tym powoływaniem zespołów oceniających). Szkoła prowadzi także, oraz uczestniczy w realizacji projektów związanych z kształceniem doktorantów. Ściśle współpracuje z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, Centrum Studiów Zaawansowanych PW, oraz innymi jednostkami Politechniki Warszawskiej.

 

   Kształcenie opiera się na interdyscyplinarności, oraz kreatywności naszych doktorantów. Wspieramy szczególnie umiędzynarodowienie poprzez szeroką ofertę przedmiotów w języku angielskim, oraz wspieranie (także w formie finansowej poprzez stypendia) wyjazdów zagranicznych, w tym w ramach finansowanego przez NAWA projektu umiędzynarodowienia szkół doktorskich NAWA-STER. Znaczący procent naszych doktorantów stanowią osoby z zagranicy, oraz realizujące program doktorat wdrożeniowy.

 

   Organizacyjnie Szkoła wspierana jest przez Biuro Szkoły oraz Dział Obsługi Doktorantów, zaś nadzorowana przez Prorektora PW ds. Nauki.