Programy stypendialne

Celem programów stypendialnych jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego doktorantów, m.in. poprzez wsparcie ich czynnego udziału w wydarzeniach naukowych oraz docenienie ich wkładu w publikacje naukowe. Program stypendiów jest finansowany ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości - Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej

Start PW

Celem Programu jest ułatwienie rozpoczęcia nauki w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej przez jednorazowe wsparcie finansowe doktorantów. Stypendium skierowane jest do nowych doktorantów Szkół Doktorskich PW i w 2020 roku wynosiło 4 200 zł. Aby otrzymać wsparcie należy wypełnić umowę i złożyć ją w Dziale Obsługi Doktorantów (DOD) w terminie 30 dni od daty przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. Szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie Programu.

Stypendium Plus

Celem programu jest zwiększenie kwoty stypendiów przyznawanych doktorantom Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej. Program jest skierowany do doktorantów pobierających stypendium określone przez Ustawę, w wyłączeniem osób realizujących doktoraty wdrożeniowe. Kwota stypendium uzależniona jest od tego, na którym roku zarejestrowany jest doktorant oraz od spełnienia kryterium naukowego związanego ze wskaźnikami Projektu IDUB. Stypendium przyznawane jest corocznie na wniosek doktoranta składany do kierownika zespołu zarządzającego Projektu IDUB za pośrednictwem Działu Obsługi Doktorantów (DOD), po rekrutacji lub rejestracji na kolejny rok kształcenia. Szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie Programu.

Stypendium Plus_wniosek (.docx, 24,17 kB)

Program Stypendialny Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich

Celem Programu Mobilność Doktorantów Szkół Doktorskich jest zapewnienie doktorantom Politechniki Warszawskiej środków finansowych na rozwój ich kompetencji przez udział w krótkich formach aktywności wyjazdowej. Każdy doktorant może otrzymać jeden Pakiet Mobilnościowy o wartości 5 500 zł, który może być przeznaczony na udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach, szkołach letnich oraz na pokrycie kosztów związanych z mobilnością, w tym m.in. noclegów, podróży, diet, opłat konferencyjnych i ubezpieczenia.