Rekrutacja na semestr zimowy 2024/25

Informujemy, że 4 czerwca 2024 r. (godz. 00.00) rozpocznie się rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK www.irk.pw.edu.pl. System IRK otwarty będzie do 26 lipca 2024 roku (godz. 23.59).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji poniżej.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW odbywa się w formie konkursu organizowanego dwukrotnie w ciągu roku akademickiego, w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych. Kandydatem do Szkoły Doktorskiej może zostać osoba która:

  • posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju,   
  • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę co najmniej dobrą,
  • nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej

Rejestracja kandydatów do szkoły Doktorskiej odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu IRK. Przed przystąpieniem do rekrutacji kandydat powinien skontaktować się z wybranym przez siebie  potencjalnym promotorem w celu uzyskania jego zgody i określenia wstępnej tematyki pracy doktorskiej.
Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów, uzyskanie co najmniej 60% punktów w postępowaniu konkursowym oraz znalezienie się w granicach limitu przyjęć wyznaczonego dla danej dyscypliny naukowej.

IRK – instrukcja rejestracji

IRK – instrukcja rejestracji

Rekrutacja 2022L - wytyczne dla kandydatrów

Przewodnik dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy 2024/2025

2024/2025 Winter semester admissions schedule

ETAP
 STAGE
TERMIN
DATE

Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów w systemie IRK

Registration and submitting documents in the IRK electronic system

04.06-26.07.2024

Rozmowy kwalifikacyjne

Interviews

26.08-06.09.2024

Publikacja listy rankingowej

Publication of the ranking list

12.09.2024

Składanie dokumentów uzupełniających w systemie IRK:

-     dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły (dyplom), a w przypadku jego braku zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego wystawione przez Wydział/Instytut (jeżeli wymienione dokumenty nie zostały jeszcze wgrane do systemu)

-       oświadczenia o wyborze szkoły doktorskiej/dyscypliny naukowej

Submitting additional documents in the IRK electronic system:

-       a document confirming a title which entitles to apply for the School (diploma), and in case of lack of one, a certificate of passing the diploma exam issued by the Faculty/Institute (if the mentioned documents were not uploaded to the system yet)

-       declaration on the selection of one doctoral school/scientific discipline

13.09-19.09.2024

Publikacja listy przyjętych

Publication of the list of the admitted

25.09.2024

Pierwszy dzień semestru zimowego 2024/2025

First day of the Winter semester

01.10.2024

 

Wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych

Ważne! W procesie rekrutacji jednym z niezbędnych dokumentów jest Zarys koncepcji pracy badawczej wraz z oświadczeniem potencjalnego promotora. W związku z tym przed przystąpieniem do rekrutacji znajdź potencjalnego promotora i skontaktuj się z nim w celu ustalenia planowanego zagadnienia badawczego, ponieważ w systemie IRK nie będzie możliwości wyboru zagadnienia z listy.

W znalezieniu potencjalnego promotora pomocna będzie wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych. Znajdziesz tu wykaz promotorów, sprawdzisz limity miejsc do konkretnych osób, a także zapoznasz się z obszarem badawczych zainteresowań potencjalnych promotorów. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące konkretnego promotora znajdziesz w Repozytorium PW – klikając w ikonkę osoby, zostaniesz przeniesiony we właściwe miejsce.

Potencjalnego promotora możesz szukać również po obszarze badawczym i dyscyplinie naukowej. Przydatne zakładki znajdziesz w lewym górnym rogu wyszukiwarki.

W dodatkowym polu „Szukaj” możesz wpisać słowo kluczowe lub nazwisko potencjalnego promotora – w ten sposób również znajdziesz interesujący Cię obszar badawczy oraz osoby, które prowadzą działalność naukowo-badawczą w konkretnej dyscyplinie.

Po ogłoszeniu listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Dział Obsługi Doktorantów poinformuje osoby znajdujące się na liście o kolejnych krokach, w tym o terminach składania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.

Limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2024/2025 wynosi 150 miejsc.

Limit przyjęć do poszczególnych dyscyplin znajdują się w decyzji Dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej.

Opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2024/2025 wynosi 200 zł. 

Wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych