Szkoły doktorskie

Od roku akad. 2019/2020 kształcenie nowo przyjętych doktorantów odbywa się w Szkołach Doktorskich. W Politechnice Warszawskiej utworzono 5 Szkół Doktorskich:

 

Szkoła Doktorska nr 1:

 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria materiałowa, nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne.

 

Szkoła Doktorska nr 2:

 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria biomedyczna,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • nauki o zarządzaniu i jakości

 

Szkoła Doktorska nr 3:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • nauki fizyczne, matematyka,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

 

Szkoła Doktorska nr 4:

 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska
 • górnictwo i energetyka,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

Szkoła Doktorska nr 5:

 • architektura i urbanistyka,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria środowiska,
 • górnictwo i energetyka,
 • nauka o zarządzaniu i jakości

 

Każdy doktorant podejmujący kształcenie w Szkole Doktorskiej otrzymuje legitymację doktorancką. Każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium – więcej informacji na ten temat w zakładce „Stypendia

Ubezpieczenie

Od stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. 

Badania lekarskie

Każdy nowo przyjęty doktorant otrzymuje skierowanie na badania lekarskie wystawione na podstawie wypełnionego przez potencjalnego promotora (a w przypadku doktorantów wdrożeniowych także przez opiekuna pomocniczego z ramienia firmy) wykazu czynników niebezpiecznych.

Po wykonaniu badań lekarskich uczestnicy Szkół Doktorskich PW przekazują do Działu Obsługi Doktorantów stosowne zaświadczenie, które przechowywane jest w Dziale Obsługi w aktach osobowych doktoranta.

Każdy nowo przyjęty doktorant ma również obowiązek zapoznać się z wykazem zagrożeń dla zdrowia i życia na terenie PW, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z ww. wykazem również przechowywane jest w aktach osobowych doktoranta.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl.

Akty prawne

Kształcenie w Szkole Doktorskiej regulowane jest następującymi przepisami: