Szkoła Doktorska nr 2

Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej nr 2 zapewnia możliwość wszechstronnego rozwoju, kształcenia oraz prowadzenia zaawansowanych badań naukowych w czterech dyscyplinach naukowych umiejscowionych w dwóch dziedzinach:

1. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 • inżynieria biomedyczna;
 • inżynieria mechaniczna.

2. Dziedzina nauk społecznych:

 • nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Zadaniem Szkoły Doktorskiej nr 2 jest zapoznanie Doktorantów ze światowym dorobkiem obejmującym podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane szczegółowe w powyższych dyscyplinach, głównymi tendencjami rozwojowymi, metodologią badań, zasadami upowszechniania wyników działalności naukowej, podstawowymi zasadami transferu wiedzy do środowiska gospodarczego i społecznego, zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej oraz nowoczesnymi technikami prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 
Szkoła Doktorska nr 2 kładzie nacisk na wyrobienie i ugruntowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia skutecznej i satysfakcjonującej aktywności badawczej doktoranta, w tym efektywnym pozyskiwaniu informacji i wiedzy z różnych źródeł, zwłaszcza w języku angielskim, dokonywaniu właściwej selekcji i interpretacji tych informacji, definiowaniu celu i przedmiotu badań naukowych, formułowaniu hipotezy badawczej i wnioskowaniu, krytycznej analizie i ocenie wyników badań, opracowaniu publikacji naukowych z poszanowaniem praw autorskich, samodzielnym planowaniu i działania na rzecz rozwoju własnego oraz społeczności akademickiej. Wszystkie te efekty uczenia są osiągane w wyniku realizacji indywidualnego programu kształcenia, indywidualnego planu badawczego przebywania w środowisku akademickim szkoły i uczestniczenia w różnych formach organizowanych przez nią aktywności, uczestniczenia w życiu wspólnoty akademickiej – krajowej i międzynarodowej.

 

Nasi promotorzy są doświadczonymi samodzielnymi pracownikami naukowymi kilku wydziałów Politechniki Warszawskiej, przede wszystkim:

 • Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych;
 • Wydziału Elektrycznego;
 • Wydziału Inżynierii Produkcji;
 • Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa;
 • Wydział Mechatroniki;
 • Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych;
 • Wydziału Zarządzania

 

Doktoranci naszej szkoły prowadzą badania naukowe kierując się własnymi zainteresowaniami, ale także realizując projekty badawcze, zazwyczaj kierowane przez ich promotorów, lub rozwiązują złożone problemy współczesnego przemysłu (głównie doktoranci wdrożeniowi).

 

Przykładami tematów prac doktorskich, realizowanych w Szkole Doktorskiej PW nr 2 mogą być:

 

Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika:

 • Opracowanie technologii wytwarzania inteligentnego opakowania termokurczliwego typu SSL z drukowanym sensorem temperatury;
 • Opracowanie technologii elektroniki papierowej uwzględniającej powstanie nowych materiałów elektronicznych bazujących na nanomateriałach węglowych nadrukowywanych na materiały papierowe;
 • Opracowanie technologii wytwarzania elementów systemu odzyskiwania i przesyłania energii na przedmiotach użytkowych metodą druku aerozolowego.

 

Dyscyplina inżynieria biomedyczna:

 • Modelowanie i badanie wpływu obciążeń mechanicznych na aktywność i odporność komórek kości;
 • Wykorzystanie obliczeń równoległych i rozproszonych a analizie danych z badań proteomicznych;
 • Zastosowania tomografii jądrowego rezonansu magnetycznego w badaniach biomedycznych.

 

Dyscyplina inżynieria mechaniczna:

 • Opracowanie metody wyznaczania prędkości przedzderzeniowej pojazdu w funkcji głębokości deformacji nadwozia i jego masy;
 • Optymalizacja wybranych własności mechanicznych elementów wytwarzanych addytywnie z żywic fotoutwardzalnych;
 • Uszkodzeniowo zorientowane sterowanie układem napędowym – silnikiem spalinowym.

 

Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości:

 • Zarządzanie organizacjami pozarządowymi;
 • Potencjał wykorzystania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w organizacjach;
 • Wpływ kryzysu gospodarczego spowodowanego COVID-19 na sposób zarządzania procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach kryzysu gospodarczego.

 

Warto wspomnieć, że realizując w praktyce wszystkie nasze działania zgodnie z zasadami nowoczesnego zarządzania stawiamy na ścisłą współpracę z doktorantami naszej szkoły. Ich przedstawiciele znajdują się nie tylko w Radzie Szkoły, ale także we wszystkich istotnych ciałach kolegialnych, w tym Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Kształcenia, dbając o to, aby nasze działania były przyjazne dla tych, dla których Szkoła przede wszystkim ma służyć – doktorantom.

O szkole

Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej nr 2 zapewnia możliwość wszechstronnego rozwoju, kształcenia oraz prowadzenia zaawansowanych badań naukowych w czterech dyscyplinach naukowych umiejscowionych w dwóch dziedzinach:

 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 • inżynieria biomedyczna;
 • inżynieria mechaniczna.

Dziedzina nauk społecznych:

 • nauki o zarządzaniu i jakości

Rekrutacja

 

Rekrutacja 2022L - wytyczne dla kandydatrów

Przewodnik dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

 

 

 

 

Programy stypendialne

Programy stypendialne

Celem programów stypendialnych jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego doktorantów, m.in. poprzez wsparcie ich czynnego udziału w wydarzeniach naukowych oraz  docenienie ich wkładu w publikacje naukowe. Program stypendiów jest finansowany ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości - Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.