Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej - instrukcja przygotowania korekty IPB

17 czerwca (w poniedziałek) zostanie uruchomiony w systemie USOS Web wniosek dotyczący przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej, który będzie aktywny do 2 września. Wniosek będzie dostępny dla doktorantów semestru VIII i wyższych. Dodatkowo, należy załączyć korektę Indywidualnego Planu Badawczego, wypełnioną według załączonej instrukcji. 

Instrukcja przygotowania korekty IPB w przypadku ubiegania się o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej. 

1. Warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej określa § 18 Regulaminu Szkoły Doktorskiej PW. Proszę się z nim zapoznać przed złożeniem wniosku o przedłużenie.

2. Korekta Indywidualnego Planu Badawczego musi być złożona na aktualnie obowiązującym formularzu. 

3. Formularz korekty IPB musi być podpisany przez doktoranta i promotora/ów.  

4. Skan korekty należy załączyć do wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy. 

5. Korekta powinna zawierać następujące elementy: 

  a) Data złożenia rozprawy doktorskiej:  

  • Ostatni dzień semestru zimowego 2024/25 - w przypadku ubiegania się o przedłużenie na jeden semestr;  
  • Ostatni dzień semestru letniego 2024/25 - w przypadku ubiegania się o przedłużenie o dwa semestry.  

  b) W polu dotyczącym terminu przygotowania publikacji należy podać wykaz opublikowanych prac lub w przypadku braku publikacji – termin złożenia publikacji do druku; 

  c) W harmonogramie należy podać procentowy stan realizacji kamieni milowych każdego z semestrów 1-8 (w przypadku ubiegania się o powtórne przedłużenie – za semestry 1-9 lub 1-10); 

  d) Harmonogram trzeba rozwinąć o zadania i kamienie milowe przewidziane do realizacji na kolejnych semestrach podczas przedłużenia. Powinny one korespondować z zadaniami niezrealizowanymi dotychczas. 

6. Wnioski o przedłużenie terminu złożenia rozprawy zawierające IPB niespełniające powyższych warunków będą rozpatrzone negatywnie. 

7. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dyrektora Szkoły o przedłużeniu terminu złożenia rozprawy oryginał korekty IPB należy złożyć w pierwszym miesiącu semestru, w sekretariacie Szkoły Doktorskiej - pokój 3.05.