Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW dla uczestników projektu

Banner o dodatkowej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej dla uczestników projektu „Rozwój algorytmów mionowego układu wyzwalania detektora Compact Muon Solenoid do fazy wysokiej świetlności”

Na podstawie § 7ust. 1 i 2 Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PW na rok akademicki 2022/2023, stanowiącego załącznik do uchwały nr 182/L/2022 Senatu PW z dnia 23 lutego 2022 r., Szkoła Doktorska PW ogłasza dodatkową rekrutację w ramach projektu „Rozwój algorytmów mionowego układu wyzwalania detektora Compact Muon Solenoid do fazy wysokiej świetlności”

finansowanego w ramach NCN OPUS 22, w następującej dyscyplinie:Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.

Limit miejsc: 1

Termin przyjmowania dokumentów: do dnia 28.03.2023

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: kandydaci otrzymają informację dotyczącą terminu rozmowy kwalifikacyjnej na adres e-mail wskazany w dokumentacji rekrutacyjnej

Ogłoszenie wyników konkursu: informacja pojawi się na stronie internetowej szkoły doktorskiej PW oraz zostanie przekazana drogą mailową do uczestników konkursu

 

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zakwalifikowane do projektu „Rozwój algorytmów mionowego układu wyzwalania detektora Compact Muon Solenoid do fazy wysokiej świetlności” finansowanego w ramach NCN OPUS 22.

 

W celu uzyskania formularzy dokumentów aplikacyjnych należy zgłosić się pod adres ewa.karwowska@pw.edu.pl

Lista wymaganych dokumentów aplikacyjnych:

  1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły lub oświadczenie o dostarczeniu takiego dokumentu do dnia określonego w harmonogramie rekrutacji. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów w kraju spoza UE, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi składają tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski (jeśli jest on w języku innym niż angielski) oraz poświadczenie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, czy dyplom jest równorzędny dyplomowi polskiemu, uprawnia do podjęcia dalszego kształcenia w Polsce i wymaga bądź nie, nostryfikacji;
  1. CV oraz wykaz osiągnięć kandydata, wskazujących na jego predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji i prezentacji na konferencjach, informacje o udziale w projektach, wynikach działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach, uzyskanych projektach badawczych, przebieg dotychczasowej kariery zawodowej itp.);
  2. zarys koncepcji pracy badawczej wraz z oświadczeniem potencjalnego promotora o gotowości podjęcia się opieki promotorskiej nad kandydatem oraz informacją o liczbie doktorantów, nad którą sprawuje opiekę (zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu);
  3. oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym udział w zajęciach;
  4. czytelną fotografię umożliwiającą identyfikację kandydata;
  5. oświadczenie, czy kandydat kształcił się w szkole doktorskiej lub odbywał studia doktoranckie oraz czy miał wszczęty przewód doktorski lub postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora – w przypadku pozytywnej odpowiedzi, podanie okresu odbywania kształcenia, tematu rozprawy doktorskiej wraz z imieniem i nazwiskiem opiekuna naukowego lub promotora;
  6. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, Regulaminu Szkoły Doktorskiej oraz programu kształcenia;
  7. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć we wskazanym terminie do Działu Obsługi Doktorantów, pokój 3 lub 4, ul. Koszykowa 80, 02-008 Warszawa.

 

Przyjęcie kandydata do Szkoły Doktorskiej może nastąpić po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, pomyślnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej oraz uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2022/2023.