Ubezpieczenie

Od stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. 

Doktorant, który jest dodatkowo:

 • pracownikiem,
 • członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • członkiem rady nadzorczej pobierającym wynagrodzenie z tego tytułu,
 • pobiera świadczenie szkoleniowe, świadczenie socjalne, zasiłek socjalny albo wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,

podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze wszystkich tych tytułów, bez względu na wysokość stypendium.

Jeśli doktorant otrzymywałby stypendium w wysokości niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia to w przypadku posiadania jednocześnie innego niż powyższe tytułu do ubezpieczeń społecznych, byłby objęty również z tego drugiego tytułu obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

W przypadku gdy doktorant, który otrzymuje stypendium doktoranckie jest jednocześnie rencistą podlega ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne doktorantów stanowi kwota otrzymywanego stypendium doktoranckiego.

Składki na ubezpieczenia społeczne są współfinansowane przez doktoranta (ubezpieczony) i podmiot prowadzący szkołę doktorską, np. Uczelnię (płatnik) w następujący sposób:

 • składkę na ubezpieczenie emerytalne finansują w równych częściach osoba ubezpieczona i płatnik (po 9,76% podstawy wymiaru),
 • składkę na ubezpieczenia rentowe finansują osoby ubezpieczone (1,5% podstawy wymiaru) i płatnik (6,5% podstawy wymiaru),
 • składkę na ubezpieczenie wypadkowe finansuje w całości płatnik (w wysokości stopy procentowej określonej dla danego płatnika).
 • składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości ubezpieczony (2,45% podstawy wymiaru),

Doktoranci, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkiem są doktoranci, którzy mają inny tytuł do tego ubezpieczenia albo są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny.

Za członka rodziny osoby ubezpieczonej uważa się m.in.:

 • dziecko własne,
 • dziecko małżonka,
 • dziecko przysposobione,
 • wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,

do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

 • małżonka (art. 5 pkt 3 ustawy zdrowotnej).

Jeśli więc doktorant nie ukończył 26 lat (lub bez względu na wiek, gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi), to w pierwszej kolejności powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej.

Jeżeli jednak nie ma statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej, to ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega z tytułu bycia doktorantem. Objęcie tym ubezpieczeniem nastąpi z dniem złożenia w podmiocie prowadzącym studia doktorskie oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia. Ubezpieczenie zdrowotne wygasa z dniem ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy doktorantów. Zgłoszenia do tego ubezpieczenia dokonuje podmiot prowadzący szkołę doktorską (płatnik).

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca płatnik – podmiot prowadzący szkołę doktorską, np. Uczelnia, a finansuje budżet państwa.

Ważne: Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę doktorską wygasa po upływie 4 miesięcy od ich ukończenia albo skreślenia z listy doktorantów.

Zmiana danych osoby ubezpieczonej

Dane, przekazywane do ZUS w dokumentach ubezpieczeniowych, muszą być poprawne i aktualne. Jeśli nie są poprawne lub się zmienią, należy o tym fakcie poinformować Dział Obsługi Doktorantów w ciągu 2 dni, odkąd powstały te zmiany.

Dane są zmieniane wstecz, czyli od daty, która wynika z poprzednio złożonego dokumentu ubezpieczeniowego.

Jeśli zmianie ulega np. nazwisko, PESEL, adres osoby ubezpieczonej – należy wypełnić formularz ZUS ZUA.

Jeśli zmianie ulega kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub data, od której zaczyna się ubezpieczenie (np. w związku z ukończeniem 26 roku życia lub zmianą tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) należy najpierw wypełnić  formularz ZUS ZWUA.

 A następnie wprowadzić poprawne dane – na formularzu ZUS ZUA.

Ubezpieczenie NNW

Doktoranci mają możliwość wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Składka na ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2020/2021 wynosi 40 zł, a suma ubezpieczenia 48 600 zł. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku (lub w przypadku późniejszej wpłaty, od dnia następnego po opłaceniu składki). Ubezpieczenie jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są ubezpieczani automatycznie poprzez potrącenie 40 zł z pierwszego stypendium doktoranckiego w danym roku akademickim. Osoby, które nie chcą być ubezpieczone przez uczelnię, powinny złożyć odpowiednie oświadczenie przed potrąceniem składki ze stypendium.

Jeśli doktorant ulegnie wypadkowi lub zajdzie inna sytuacja, w wyniku której należy się mu odszkodowanie, należy zacząć od zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji medycznej. Przyjęta zasada obejmuje następujące etapy: pierwszym krokiem jest zakończenie leczenia (np. złamania), kolejnym krokiem (po zakończeniu leczenia) jest zgłoszenie szkody. Zgłoszenia szkody dokonuje się w Dziale Płac PW u p. Agnieszki Rakowskiej pok. 411, Gmach Biurowy przy ul. Noakowskiego 18/20 – wypełniając odpowiedni formularz.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem anna.ozdarska@pw.edu.pl.