Inżynieria chemiczna

Tematyka badawcza dla Szkoły Doktorskiej nr 1 w ramach dyscypliny inżynieria chemiczna jest oferowana u promotorów pracujących na trzech wydziałach PW: Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP PW), Wydziale Chemicznym (WCh PW) oraz Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (WBMP PW). 

WIChiP PW oferuje badania w zakresie nowoczesnych metod rozdzielania (m.in. filtracyjnych, membranowych) mieszanin oraz układów mikro- i nanodyspersyjnych w procesach technologicznych oraz ochronie  środowiska i zdrowia. Prowadzone są również doktoraty w obszarze nanotechnologii, koncentrujące się głównie na metodach wytwarzania cząstek funkcjonalnych (np. nanokatalizatorów oraz nanostruktur o zastosowaniu w medycynie). W zakresie biotechnologii i bioinżynierii rozwijane są prace nad wysokoefektywnymi systemami hodowli mikrobiologicznych, innowacyjnymi nośnikami leków oraz analizą przepływów płynów biologicznych w organizmie. W ramach klasycznej inżynierii chemicznej prowadzone są doktoraty dotyczące inżynierii reaktorów chemicznych, mechaniki płynów i bezpieczeństwa procesowego. Badaniom doświadczalnym często towarzyszy modelowanie matematyczne pozwalające na precyzyjny opis ilościowy ww. zagadnień.

Na WCh PW oferowane są badania dotyczące otrzymywania i charakterystyki polimerów funkcjonalnych (m.in. biozgodnych, biodegradowalnych, kompozytowych), otrzymywania i oceny katalizatorów do ważnych procesów przemysłowych (np. synteza NH3, konwersja czy metanizacja COx, hydroodsiarczanie, utlenianie NH3, selektywne uwodornienie), plazmowych i plazmowo-katalitycznych procesów przetwarzania substratów i modyfikowania powierzchni stałych, otrzymywania materiałów ceramicznych szczególnego zastosowania oraz kompozytów ceramika‑metal i ceramika‑grafen, a także syntezy materiałów wysoko-energetycznych i składników do paliw rakietowych.

WBMP PW oferuje badania nad procesami związanymi z technologią przerobu ropy naftowej (m.in. badania wysokodyspersyjnych naftowych układów heterofazowych,  katalizatorów przerobu ropy, dodatków uszlachetniających do paliw i środków smarowych, optymalizacja procesów rafineryjnych) oraz z ważnymi gospodarczo produktami przemysłu przetwórczego (poliolefiny oraz kompozycje bitumiczno-polimerowe, adsorbenty węglowe z kompozycji pakowo-polimerowych z wykorzystaniem odpadów tworzyw sztucznych, spoiwa cementowe), a także w zakresie zastosowań cieczy jonowych jako selektywnych rozpuszczalników w procesach ekstrakcji.