Umowy Cotutelle

UMOWY COTUTELLE (O WSPÓŁPROMOTORSTWIE)

Słowo cotutelle pochodzi z języka francuskiego (z angielskiego cotutelage), a więc jest to umowa o wspólnej opiece promotorskiej nad postępowaniem ws. nadania stopnia doktora (dawniej: przewodem doktorskim) doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej (czy też na studiach doktoranckich) lub osoby, która ubiega się o nadanie stopnia doktora poza szkołą doktorską (np. w trybie eksternistycznym). Zwana jest także umową o współpromotorstwie, jednakże w praktyce dotyczy głębszej formy współpracy. Nie jest ona jedynie dokumentem sankcjonującym powołanie drugiego promotora. W ramach umowy cotutelle doktorant pisze rozprawę i realizuje program kształcenia w obydwu uczelniach po pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego w obydwu z nich. Istnieje możliwość starania się o uzyskanie stopnia doktora poza szkołą doktorską w ramach umowy (w Polsce – w trybie eksternistycznym, w uczelni zagranicznej – zależy to od wewnętrznych regulacji). Realizacja umowy cotutelle prowadzi do jednej obrony przed wspólną komisją doktorską powołaną przez obydwie uczelnie oraz do nadania stopnia doktora przez każdą ze stron umowy.

Umowę cotutelle można zawrzeć z każdą zagraniczną uczelnią partnerską zainteresowaną taką formą współpracy.

Przepisy regulujące wspólne postępowania doktorskie:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta;
 • Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora stanowiący załącznik do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej.

ZASADY

 • Umowa co-tutelle dotycząca określonej osoby może zostać zawarta pomiędzy uczelniami jeśli zainteresowana osoba została przyjęta do szkoły doktorskiej / na studia doktoranckie zarówno na PW jak i na innej uczelni (zagranicznej) zainteresowanej wzięciem udziału w umowie o wspólnej opiece naukowej;
 • Podpisanie umowy jest również możliwe w przypadku osoby niebędącej uczestnikiem szkoły doktorskiej, ale realizującej doktorat w trybie eksternistycznym. Niemniej jednak taka osoba musi być jednocześnie przyjęta na studia doktoranckie w uczelni partnerskiej, bądź formalnie starać się o uzyskanie stopnia doktora poza studiami na niniejszej uczelni.
 • Umowy co-tutelle zawierane przez PW dotyczą konkretnej osoby. Politechnika Warszawska posiada wzór indywidualnej umowy co-tutelle, jak również wzór ramowej umowy zawieranej z uczelnią partnerską w przypadku długofalowej współpracy dotyczącej większej liczby doktorantów.
 • Wzór umowy co-tutelle może zostać odpowiednio zmodyfikowany w celu dostosowania go do przepisów strony partnerskiej.
 • Istnieje możliwość użycia wzoru umowy co-tutelle zaproponowanego przez stronę partnerską. Powinien on zostać zmodyfikowany, by odpowiadał również przepisom obowiązującym w Polsce oraz na PW.
 • W ramach umowy cotutelle doktorant przygotowuje jedną rozprawę doktorską w ustalonym w umowie języku.
 • Jeśli rozprawa doktorska jest napisana w języku obcym, jedno ze streszczeń musi być sporządzone w języku polskim.
 • Program kształcenia jest realizowany w obydwu uczelniach. Harmonogram realizacji programu kształcenia (czas spędzony w każdej z uczelni) ustalany jest przez doktoranta w porozumieniu z promotorami oraz kierownikami jednostek obydwu uczelni. Harmonogram oraz zarys programu kształcenia powinien być uwzględniony w umowie bądź w załączniku do umowy.
 • Ważną informacją, która powinna być zawarta w umowie jest miejsce obrony pracy doktorskiej. Jest ono przedmiotem negocjacji pomiędzy obydwiema uczelniami (jednak PW preferuje obronę na miejscu).
 • Jeśli obrona ma odbyć się stacjonarnie, ogólny podział kosztów związanych z podróżą oraz pobytem komisji doktorskiej powinien być również wskazany w umowie. Niniejsza kwestia jest także przedmiotem negocjacji (zazwyczaj koszty dzielone są po połowie lub za przejazd koszty ponosi uczelnia wysyłająca komisję doktorską, natomiast za pobyt uczelnia przyjmująca).
 • Umowa cotutelle może również wskazywać źródła finansowania doktoratu realizowanego w jej ramach, jeśli takie jest przewidziane (np. w przypadku projektu badawczego).

PROCEDURA

 •  Umowa cotutelle może być zawarta z inicjatywy PW lub innej uczelni zainteresowanej taką formą współpracy. Umowa może zostać również zawarta z inicjatywy promotora, czy też doktoranta, który odbywa lub planuje odbyć kształcenie na Politechnice Warszawskiej oraz wybranej uczelni zagranicznej.
 • Zawarcie umowy może wynikać również z porozumienia pomiędzy PW a inną uczelnią zagraniczną lub z postanowień międzynarodowego projektu badawczego przewidującego taką formę współpracy.
 • Koordynatorem zawierania umów co-tutelle oraz spraw administracyjnych związanych z umowami jest mgr Michał Morski, Kierownik Biura Szkoły Doktorskiej PW, który współpracuje w tym zakresie z Zespołem Pani prof. dr hab. inż. Teresy Zielińskiej.
 • Przed podpisaniem umowy, musi ona zostać zatwierdzona przez Biuro Obsługi Prawnej PW.
 • Po akceptacji ostatecznego wzoru umowy przez obydwie strony, umowa jest podpisywana przez przedstawicieli każdej z uczelni. Na PW umowę podpisuje, Rektor Politechniki Warszawskiej (lub osoba przez niego upoważniona), po podpisaniu jej przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej, Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny oraz promotora.
 • Umowa zostaje następnie wysłana przez Szkołę Doktorską PW na uczelnię partnerską w celu jej podpisania.
 • Umowa cotutelle może zostać podpisana w pierwszej kolejności przez uczelnię partnerską. W takim przypadku należy ją przekazać do Szkoły Doktorskiej w celu uzupełnienia podpisów przedstawicieli PW.
 • Jeden egzemplarz umowy co-tutelle podpisanej przez wszystkie strony należy przekazać do Szkoły Doktorskiej ad acta.

Przykładowa ścieżka postępowania:

Inicjator umowy (doktorant / promotor / pracownik naukowy PW lub uczelni partnerskiej / projekt badawczy)

Szkoła doktorska

Uczelnia partnerska

Szkoła Doktorska / Zespół prof. Teresy Zielińskiej
(weryfikacja umowy)

Zespół prawników PW
(formalna akceptacja umowy)

Szkoła Doktorska → uczelnia partnerska

(jeśli pojawią się dodatkowe modyfikacje umowy)

Podpisywanie umowy