Informacje dla kandydatów

POLITECHNIKA WARSZAWSKA ROZPOCZYNA NABÓR ZGŁOSZEŃ NA VII EDYCJĘ PROGRAMU DOKTORAT WDROŻENIOWY

 

Informujemy, że w dn. 28.04.2023 r. formularze zgłoszeniowe dla kandydatów do VII edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” zostały udostępnione wydziałowym koordynatorom ds. doktoratu wdrożeniowego. Tylko osoby podane przez koordynatorów w zgłoszeniu zbiorczym są uprawnione do wypełnienia ww. formularzy.

 

Informacje ogólne o programie

Program „Doktorat wdrożeniowy” ustanowiony został komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Minister Edukacji i Nauki) z dn. 29.05.2019.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Program składa się z modułów:

„Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów

„Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

„Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

 

Rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy” – edycja VII

 

ETAP I

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa (bezpośrednio lub za pośrednictwem potencjalnego promotora) do koordynatora programu na Wydziale, na którym planują realizować badania naukowe oraz odbywać praktykę dydaktyczną. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 27 kwietnia 2023 r.

Koordynatorzy doktoratów wdrożeniowych na Wydziałach:

 1. Wydział Chemiczny: prof. Aldona Zalewska aldona@ch.pw.edu.pl,
 2. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych: prof. Adam Abramowicz A.Abramowicz@elka.pw.edu.pl,
 3. Wydział Elektryczny: prof. Jacek Rąbkowski Jacek.Rabkowski@ee.pw.edu.pl,
 4. Wydział Fizyki: prof. Mariusz Zdrojek Mariusz.Zdrojek@pw.edu.pl,
 5. Wydział Geodezji i Kartografii: prof. Katarzyna Osińska-Skotak, Katarzyna.Osinska-Skotak@pw.edu.pl,
 6. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska: prof. Anna Bogdan, Anna.Bogdan@pw.edu.pl,
 7. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej: prof. Arkadiusz Moskal Arkadiusz.Moskal@pw.edu.pl,
 8. Wydział Inżynierii Lądowej: prof. Monika Mitew-Czajewska m.mitew@il.pw.edu.pl
 9. Wydział Inżynierii Materiałowej: mgr Tatiana Erenc-Sędziak, Tatiana.Erenc@pw.edu.pl,
 10. Wydział Inżynierii Produkcji: prof. Rafał Świercz, Rafal.Swiercz@pw.edu.pl
 11.  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych: prof. Przemysław Biecek, Przemyslaw.Biecek@pw.edu.pl,
 12. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa: prof. Artur Rusowicz, Artur.Rusowicz@pw.edu.pl,
 13. Wydział Mechatroniki: prof. Małgorzata Jakubowska m.jakubowska@mchtr.pw.edu.pl
 14. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych: prof. Jerzy Pokojski Jerzy.Pokojski@pw.edu.pl
 15. Wydział Transportu: prof. Roland Jachimowski, Roland.Jachimowski@pw.edu.pl
 16. Wydział Zarządzania: prof. Anna Kosieradzka, Anna.Kosieradzka@pw.edu.pl
 17. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku: prof. Andrzej Marciniak Andrzej.Marciniak@pw.edu.pl

 

ETAP II

W tym etapie postępowania będą mogli wziąć udział wyłącznie kandydaci zgłoszeni i zaakceptowani przez Wydział w etapie I, którym udostępniony zostanie formularz zgłoszeniowy, w którym należało będzie zawrzeć m.in.:

 • cel naukowy projektu,
 • znaczenie naukowe projektu,
 • praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy projektu,
 • koncepcję i plan prac badawczych i wdrożeniowych,
 • harmonogram prac badawczych i wdrożeniowych,
 • opis doświadczenia firmy zatrudniającej doktoranta w działalności B+R,
 • opis doświadczenie kandydata na opiekuna pomocniczego z firmy w działalności B+R,
 • opis doświadczenia kandydata na promotora.

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Po otrzymaniu przez Uczelnię wyników konkursu (najczęściej ma to miejsce w sierpniu/wrześniu), kandydaci, którzy zostaną przez Ministerstwo zakwalifikowani do finansowania, zostaną o tym fakcie powiadomieni przez Dział Obsługi Doktorantów. Będą oni musieli wówczas podejść do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej oraz złożyć dokumenty uzupełniające, w tym pisemne zobowiązanie przedsiębiorcy do zatrudnienia doktoranta na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres trwania programu (4 lata) wraz z jego zgodą na udział w programie. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony w terminie późniejszym.

Po zatwierdzeniu przez Ministerstwo listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej wraz ze złożonymi przez nie dokumentami uzupełniającymi, każdy doktorant zobowiązany będzie do podpisania umowy trójstronnej regulującej wzajemne prawa i obowiązki doktoranta, uczelni oraz przedsiębiorcy. Wzór umowy zostanie udostępniony w terminie późniejszym.

 

Informacje praktyczne

Szczególnie ważne dla kandydata:

 1. Imię i nazwisko promotora podawane jest na pierwszym etapie wniosku, zatem możliwie szybko należy nawiązać kontakt z potencjalnym promotorem ze strony Uczelni (promotorem może być osoba posiadająca przynajmniej stopień doktora habilitowanego) i uzgodnić z nią planowane zagadnienie badawcze.
 2. Terminy wyznaczane przez MEiN na przeprowadzenie poszczególnych etapów są bardzo krótkie (kilka dni), a więc podczas postępowania konkursowego należy być dostępnym i mieć możliwość dostarczenia wymaganych dokumentów.
 3. W związku ze specyfiką programu „Doktorat wdrożeniowy” wynikającą z konieczności pogodzenia kształcenia w Szkole Doktorskiej z pracą zawodową już na początkowym etapie konkursu może być wymagana deklaracja pracodawcy, która pozwoli na wcześniejszą konsultację z Partnerem (pracodawcą) dotyczącą udziału w programie.
 4. Wypłata stypendium przyznanego w ramach programu następuje dopiero po podpisaniu umowy trójstronnej. Wzór umowy trójstronnej zostanie udostępniony uczestnikom programu po podpisaniu umowy o dofinansowaniu z MEiN.
 5. Laureaci programu kształcenie w Szkole Doktorskiej rozpoczną od roku akad. 2023/2024 (semestr zimowy), czyli z dn. 01.10.2023 r.
 6. Doktorant wdrożeniowy zobowiązany jest do realizowania programu kształcenia obowiązującego w Szkole Doktorskiej. Na wniosek doktoranta, Dyrektor Szkoły może (ale nie musi) zdecydować o pewnym uelastycznieniu programu kształcenia, np. zaliczeniu do programu kształcenia kursów, szkoleń odbywanych w ramach obowiązków służbowych, o ile posiadają odpowiednią liczbę godzin pozwalającą na nadanie im wagi ECTS oraz mają związek z realizowaną rozprawą doktorską.
 7. Warunkiem dalszego uczestnictwa w programie jest coroczne składanie do MEiN raportów z realizacji doktoratu wdrożeniowego wraz z opinią promotora naukowego oraz opiekuna pomocniczego z firmy oraz uzyskanie pozytywnej ich oceny MEiN. Do złożenia raportu rocznego zobowiązane są również osoby, które złożą rezygnację/zostaną skreślone w czasie trwania programu.

 

Szczególnie ważne dla firmy zatrudniającej doktoranta wdrożeniowego:

Firma podejmuje pisemne zobowiązanie o zatrudnieniu uczestnika programu na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres trwania programu (4 lata). Pierwszy dzień zatrudnienia doktoranta musi przypadać najpóźniej na dzień rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, czyli 1.10.2023 r.

Firma wyraża pisemną zgodę na uczestnictwo swego pracownika w programie mając na uwadze, że zobowiązany jest on do realizacji programu kształcenia obowiązującego w Szkole Doktorskiej, czyli uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, realizacji praktyki zawodowej itp.

Firma ma obowiązek podpisania umowy trójstronnej regulującej wzajemne prawa i obowiązki w stosunku do Uczelni oraz doktoranta.

Firma ma obowiązek wyznaczenia spośród swoich pracowników opiekuna pomocniczego, który będzie z ramienia firmy pełnił opiekę naukową nad doktorantem. Opiekun pomocniczy musi spełniać następujące wymagania: posiadać stopień doktora lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze. Kwalifikacje te powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego.

 

Z kim się kontaktować

Pytania natury organizacyjno-formalnej dot. rekrutacji do programu oraz organizacji procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej prosimy kierować na adres doktorat.wdrozeniowy@pw.edu.pl,

Pytania dot. tematyki realizowanych badań, potencjalnych promotorów itp. prosimy kierować do koordynatorów wydziałowych (wykaz koordynatorów powyżej),

 

Dokumenty regulujące kształcenie w Szkole Doktorskiej obowiązujące w roku akad. 2022/2023:

Zasady rekrutacji do Szkół Doktorskich:

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/e6f377ef05f507b5a57c68b913d6768a.pdf

Program kształcenia:

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/cbdc7828918b55ce755b50ec5aa8c7e2.pdf