Informacje dla uczestników

Podstawowe informacje dla uczestników programu „Doktorat wdrożeniowy”

 
 

1. Umowa trójstronna

Umowa zawierana pomiędzy trzema stronami: doktorantem, partnerem (pracodawcą doktoranta) oraz uczelnią. Wzór umowy udostępniany jest doktorantom poprzez przesłanie na adres e-mail w domenie @pw.edu.pl w pierwszym roku kształcenia w Szkole Doktorskiej – po podpisaniu przez uczelnię i MEiN umowy o finansowaniu.

Umowa sporządzana jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeżeli przekazany przez uczelnię wzór umowy wymaga naniesienia zmian, dokument po korekcie rozpatrywany jest przez dział prawny
i wymaga akceptacji.

Podpisanie umowy trójstronnej warunkuje wypłacenie stypendium w pierwszym roku udziału w programie.

 

2. Stypendium

Każdy uczestnik Szkoły Doktorskiej nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie. Obecnie uczestnik programu „Doktorat wdrożeniowy” otrzymuje stypendium w wysokości 3 450,00 zł. Ważne! Po miesiącu, w którym doktorant uzyskał pozytywny wynik oceny śródokresowej, kwota stypendium zostaje zwiększona do 4 450,00 zł.

Stypendium doktoranckie jest wypłacane przez cały okres kształcenia w Szkole Doktorskiej (również w okresie wakacyjnym), maksymalnie przez okres 4 lat, pod warunkiem zatwierdzenia przez Ministerstwo kolejnych raportów rocznych.

Począwszy od stycznia danego roku akademickiego, do czasu zatwierdzenia raportu rocznego przez Ministerstwo, Uczelnia wypłaca doktorantom wdrożeniowym stypendium doktoranckie w wysokości przysługującej doktorantom w Szkole Doktorskiej PW. Po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu raportu rocznego przez Ministerstwo, wypłacana jest różnica pomiędzy stypendium w wysokości subwencyjnej, a wdrożeniowej, z wyrównaniem od października danego roku akademickiego.

 

3. Praktyka dydaktyczna

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników programu zostały ustanowione warunki realizacji praktyki dydaktycznej dla doktorantów, które uwzględniają możliwość odbycia godzin dydaktycznych w miejscu pracy doktoranta.

Rekomendowane formy pracy dydaktycznej obejmują:

1) samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych;

2) współprowadzenie zajęć dydaktycznych;

3) wsparcie dla nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia dydaktyczne w ich przygotowaniu:

    a) przygotowanie materiałów wykładowych,

    b) przygotowanie stanowisk pomiarowych,

    c) opracowywanie ćwiczeń w wersji zdalnej,

    d) opracowywanie instrukcji laboratoryjnych,

    e) współprowadzenie fragmentów zajęć;

4) opieka nad praktykantami w zakładzie pracy doktoranta wdrożeniowego (poświadczona przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i zawierająca informację o obciążeniu czasowym doktoranta);

5) opieka nad dyplomantami (pomoc w badaniach, przygotowywaniu publikacji etc.);

7) prowadzenie szkoleń/kursów w zakładach pracy doktorantów wdrożeniowych (poświadczona przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i zawierająca informację o obciążeniu czasowym doktoranta);

8) koordynacja wizyt studyjnych studentów w zakładach pracy doktorantów wdrożeniowych (poświadczona przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i zawierająca informację o obciążeniu czasowym doktoranta).

 

4. Raport roczny

Raport roczny to dokumentacja składana do Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu weryfikacji poczynionych przez doktoranta postępów w pracy nad doktoratem wdrożeniowym. Formularz raportu udostępniany jest poprzez przesłanie na adres e-mail w domenie @pw.edu.pl.

W wyznaczonym terminie doktorant przesyła uzupełniony raport roczny drogą elektroniczną e-mail na adres doktorat.wdrozeniowy@pw.edu.pl. Po wstępnej weryfikacji doktorant jest proszony o uzupełnienie braków lub korektę, jeżeli nie ma uwag do raportu – dokumenty przesyłane są przez system OSF do MEiN. Weryfikacja raportów przez ekspertów ministerialnych trwa zwykle kilka miesięcy. O ewentualnych zwrotach lub konieczności uzupełnienia raportu doktoranci są informowani niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia z MEiN.

 

Raport roczny składa się z trzech części:

 

1) Część 1 -> podstawowe informacje o doktoracie

W tej części należy podać podstawowe dane oraz stan realizacji doktoratu, zgodnie z indywidualnym planem badawczym, ze wskazaniem wyrażonego w procentach stopnia zaawansowania
od początku realizacji doktoratu.

 

2) Część 2 -> opis postępów doktoranta w realizacji doktoratu

Postępy w zakresie działalności naukowej oraz wdrożeniowej muszą być przedstawione w taki sam sposób zarówno w raporcie rocznym (cz. II – opis postępów), jak i w IPB/ dokumentach do oceny śródokresowej.

Ważne! Jeśli będą rozbieżności w powyższych dokumentach lub postępy nie będą się pokrywały, raport zostanie odrzucony.

Jako dokumenty potwierdzające upowszechnianie badań naukowych i prac wdrożeniowych należy załączyć wyłącznie te, które faktycznie nimi są m.in.: wystąpienia konferencyjne, publikacje, patenty. Certyfikaty wskazujące na ukończenie kursów bądź innego rodzaju podnoszenie kwalifikacji nie są dokumentami potwierdzającymi upowszechnianie badań naukowych i prac wdrożeniowych.

System przyjmuje maksymalnie 3 załączniki w rozmiarze 10 MB.

 W przypadku braku takich dokumentów, należy przedstawić wyjaśnienie takiego stanu rzeczy.

   

3) Część 3 -> stan realizacji doktoratu

W tej części raportu należy umieścić informację, czy doktorat jest realizowany zgodnie
z założeniami / harmonogramem. W przypadku jakichkolwiek zmian lub opóźnień, należy podać powód zaistniałej sytuacji oraz przedstawić rozwiązanie.

Ważne! W tej części jest możliwość uzasadnienia wszystkich zmian oraz wyjaśnienia problematycznych kwestii.

Do raportu rocznego dołącza się również dwie opinie – promotora oraz opiekuna pomocniczego z ramienia firmy.

Opinia promotora i opiekuna pomocniczego muszą odnosić się do wykonanych zadań naukowych oraz wdrożeniowych, informacje o realizacji programu kształcenia są z punktu widzenia Ministerstwa nieistotne.

Opinie promotora i opiekuna pomocniczego muszą być indywidualne oraz odnosić się odpowiednio do działalności naukowej (promotor) bądź wdrożeniowej (opiekun z ramienia firmy) – nie mogą mieć takiej samej treści.

 

5. Zmiany w realizacji doktoratu wdrożeniowego

Wszelkie zmiany wprowadzone w doktoracie wdrożeniowym, w szczególności zmiana:

  • promotora
  • opiekuna pomocniczego
  • tematyki doktoratu
  • dyscypliny
  • wymiaru zatrudnienia
  • pracodawcy

wymagają uzyskania zgody Ministerstwa.

W przypadku konieczności wprowadzenia którejkolwiek z ww. zmian, prosimy o niezwłoczny kontakt z DOD. W celu ułatwienia doktorantom wnioskowania o wprowadzenie zmiany, w najbliższym czasie udostępniony zostanie formularz zmiany, określający zakres danych oraz dokumentów, które muszą być załączone do wniosku, aby mógł być procedowany w Ministerstwie.