Harmonogram przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej PW w sem. letni roku akad. 2022/2023