Wniosek dotyczący powołania drugiego promotora i promotora pomocniczego

W systemie USOS Web został uruchomiony wniosek dotyczący powołania drugiego promotora i promotora pomocniczego dla doktorantów od II semestru do V semestru Szkoły Doktorskiej PW.

Utworzono dwa, niezależne rodzaje wniosków:

  • „wniosek o wyznaczenie dodatkowego promotora z PW”
  • „wniosek o wyznaczenie dodatkowego promotora zewnętrznego”.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu Szkoły Doktorskiej PW stanowiącego załącznik do uchwały nr 471/L/2024 Senatu PW z dnia 27 marca 2024 r.

Doktorant zarejestrowany na semestr 2-5 może wystąpić do właściwej rady naukowej dyscypliny z wnioskiem o powołanie drugiego promotora lub promotora pomocniczego. Wniosek ten musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez promotora oraz uzyskać akceptację właściwego kierownika jednostki organizacyjnej PW, w której doktorant prowadzi badania. 
W przypadku promotora lub promotora pomocniczego niebędącego pracownikiem Politechniki Warszawskiej do wniosku należy załączyć informację o dorobku naukowym i działalności badawczej kandydata.

 

Zachęcamy do testowania i używania wniosków online. Wszelkie uwagi dotyczące ich działania należy kierować do Piotra Salamona (piotr.salamon@pw.edu.pl).

 

Szkoła doktorska nie będzie przyjmowała wniosków w wersji papierowej od września bieżącego roku.