Doktorat w trybie eksternistycznym

    Ubieganie się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Politechnice Warszawskiej regulują następujące przepisy:

 

    Procedura uzyskania stopnia doktora w trybie eksternistycznym składa się z następujących etapów:

 

1. Złożenie wniosku o wyznaczenie promotora.

    Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, składa do właściwej Rady Naukowej Dyscypliny wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów oraz ewentualnie promotora pomocniczego.

 

2. Złożenie wniosku o weryfikację osiągniętych efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

   Po wyznaczeniu promotora/promotorów/promotora pomocniczego osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym składa w Dziale Obsługi Doktorantów Wniosek o weryfikację osiągniętych efektów uczenia się.

   Wniosek składany jest w formie papierowej wraz z kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych (USB). Załączniki do wniosku składa się wyłącznie w postaci elektronicznej.

 

   Do wniosku, o którym mowa powyżej, dołącza się:

  1. dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, w szczególności:
    • pozytywną opinię promotora lub promotorów o osiągniętych efektach uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
    • dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń lub innych form kształcenia  zorganizowanego, wraz z opisami tych szkoleń lub innych form kształcenia lub z odesłaniem do publicznie dostępnych ich opisów;
    • dokumenty potwierdzające zrealizowanie określonych przedsięwzięć w ramach pracy zawodowej lub działalności niezwiązanej z pracą zawodową;
    • dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi ich prowadzenia, a także zajęcia planowane do przeprowadzenia.
  2. potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, w wysokości 2000 zł, zgodnie z § 1 ust. 3 Decyzji nr 68/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.

 

3. Przekazanie wniosku o weryfikację osiągniętych efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK do Szkoły Doktorskiej.

    Po otrzymaniu wniosku Przewodniczący Komisji Kształcenia Szkoły Doktorskiej PW powołuje komisję do przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się. Komisja weryfikuje przekazane przez Przewodniczącego Komisji Kształcenia Szkoły Doktorskiej PW dokumenty i przekazuje Przewodniczącemu Komisji Kształcenia Szkoły Doktorskiej PW opinię, w której stwierdza, że kompetencje kandydata odpowiadają bądź nie odpowiadają efektom uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Po otrzymaniu opinii komisji Przewodniczący Komisji Kształcenia Szkoły Doktorskiej PW wnioskuje do Komisji Kształcenia Szkoły Doktorskiej PW o wydanie uchwały w sprawie uznania bądź odmowy uznania kompetencji kandydata jako odpowiadających efektom uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

 

4.  Przekazanie uchwały Komisji Kształcenia Szkoły Doktorskiej osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

 

5. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

    Po otrzymaniu uchwały Rady Komisji Kształcenia Szkoły Doktorskiej o uznaniu kompetencji jako odpowiadających efektom uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, składa wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora do właściwej Rady Naukowej Dyscypliny, zgodnie z procedurą określoną w załączniku do uchwały nr 231/L/2023 Senatu PW z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.