Weryfikacja znajomości języka obcego na poziomie B2

Weryfikacja znajomości języka obcego na poziomie B2 doktorantów Szkoły Doktorskiej PW

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 roku, jednym z warunków uzyskania stopnia doktora jest posiadanie kompetencji językowych na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (art. 186, ust.2).

Doktoranci, którzy są obywatelami Polski lub jednego z państw Unii Europejskiej i  rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie po 1 października 2007, nie muszą dodatkowo potwierdzać uzyskania kwalifikacji językowych na poziomie co najmniej B2.

Doktoranci, którzy nie spełniają powyższego warunku muszą zgłosić się do Biura Szkoły Doktorskiej PW (Rektorska 4, pokój 3.02 lub wysłać maila na adres: ksztalcenie.sd@pw.edu.pl) po skierowanie do Studium Języków Obcych PW, które przeprowadza procedurę weryfikacyjną. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie SJO:

https://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/inne/szkola-doktorska-pw/