Promotor

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej: Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego. Można mieć co najwyżej dwóch opiekunów naukowych (promotora i drugiego promotora lub promotora i promotora pomocniczego). Wyjątek stanowią doktoraty wdrożeniowe, w których występuje jeszcze opiekun pomocniczy ze strony zatrudniającego przedsiębiorstwa (osoba ze stopniem doktora lub co najmniej 5-letnim doświadczeniem w działalności badawczo-rozwojowej).

Zgodnie z art. 190 ust. 4 Dz. U. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, natomiast promotorem pomocniczym – osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.

Zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej: Co najmniej jeden z promotorów musi być w momencie powołania zatrudniony w Politechnice Warszawskiej.

Promotorów i promotorów pomocniczych obowiązują limity:

  • Promotor może sprawować opiekę naukową nad nie więcej niż 8 doktorantami w Szkole, w tym nie więcej niż nad 5 doktorantami, dla których źródłem finansowania stypendium jest subwencja;
  • Promotor pomocniczy może sprawować opiekę naukową nad nie więcej niż 2 doktorantami.

Promotorów wyznacza właściwa rada naukowa dyscypliny.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej: W terminie miesiąca od rozpoczęcia kształcenia w Szkole, doktorant, za pośrednictwem dyrektora Szkoły, składa wniosek do właściwej rady naukowej dyscypliny o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego. Wzór wniosku określa dyrektor Szkoły.

Informacja o terminie  składania wniosków przesyłana jest do nowo przyjętych doktorantów przez Dział Obsługi Doktorantów na adresy e-mail w domenie @pw.edu.pl.. Dokumenty składa się w DOD w wyznaczonym terminie. Po wstępnej weryfikacji wnioski przekazywane są do właściwych rad naukowych dyscyplin.

Ważne: Zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej: W przypadku promotora lub promotora pomocniczego niebędącego pracownikiem Politechniki Warszawskiej do wniosku niezbędne jest załączenie informacji o dorobku naukowym i działalności badawczej kandydata. Dodatkowo niektóre rady naukowe dyscyplin wymagają informacji o dorobku naukowym i działalności badawczej również dla kandydatów na promotorów pomocniczych z Politechniki Warszawskiej.

Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej: Rada naukowa dyscypliny wyznacza doktorantowi promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od rozpoczęcia przez doktoranta kształcenia w Szkole.

Czy można powołać drugiego promotora lub promotora pomocniczego w terminie późniejszym?
Doktorant, w porozumieniu z promotorem, może zwrócić się do właściwej rady naukowej dyscypliny z wnioskiem o powołanie drugiego promotora lub promotora pomocniczego (za pośrednictwem dyrektora Szkoły Doktorskiej) nie później niż trzy miesiące po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej.

Czym może skutkować niezłożenie wniosku o powołanie promotora w wyznaczonym terminie? Zgodnie z § 14 ust. 8 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej może to skutkować skreśleniem z listy doktorantów, zgodnie z § 13 ust. 11 pkt 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej – jako nieprzestrzeganie postanowień regulaminu.

 

Dodatkowe informacje dla uczestników programu „Doktorat wdrożeniowy”

Uczestnik programu „Doktorat wdrożeniowy” posiada dodatkowo opiekuna pomocniczego wyznaczonego przez instytucję zatrudniającą, wskazanego w terminie określonym w umowie trójstronnej. Opiekun pomocniczy musi spełniać warunki wskazane przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego. Zakres obowiązków opiekuna pomocniczego określa podmiot przeprowadzający program. Uwaga! Opiekun pomocniczy to nie promotor pomocniczy, opiekuna pomocniczego wyznacza firma zatrudniająca doktoranta spośród swoich pracowników.

Procedura zmiany promotora

Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej: Doktorant ma prawo do zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego oraz do rezygnacji z promotora pomocniczego, z zastrzeżeniem respektowania prawa autorskiego i zasad etyki naukowej.

W uzasadnionych przypadkach promotor lub promotor pomocniczy może zrzec się pełnienia funkcji promotora. Do tych przypadków należą:

  1. zakończenie pracy w Politechnice Warszawskiej;
  2. pobyt poza granicami kraju przez okres co najmniej 6 miesięcy;
  3. przyczyny zdrowotne lub losowe wymuszające ograniczenie aktywności zawodowej i naukowej;
  4. wyczerpanie się możliwości dalszej współpracy z promowanym doktorantem.

Procedura zmiany promotora może być  wszczęta:

1) na wniosek doktoranta złożony za pośrednictwem dyrektora Szkoły do właściwej rady naukowej dyscypliny wraz z uzasadnieniem. Obowiązkowe jest dołączenie propozycji nowego promotora, promotorów lub promotora pomocniczego wraz z oświadczeniem tej osoby o gotowości podjęcia się opieki nad doktorantem;

2) na wniosek promotora lub promotora pomocniczego złożony za pośrednictwem dyrektora Szkoły, do właściwej rady naukowej dyscypliny wraz z uzasadnieniem dokumentującym wystąpienie okoliczności wymienionych w § 9 ust. 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej lub innych, będących podstawą do rezygnacji z funkcji.

Należy pamiętać, że jeżeli zmiana promotora zostaje wszczęta na wniosek doktoranta, to poza osobnym uzasadnieniem obowiązuje złożenie formularza wniosku o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego oraz dodatkowe dokumenty, które mogą być wymagane przez poszczególne rady naukowe dyscyplin (szczegóły powyżej we fragmencie  dotyczącym powołania promotora). Zaleca się także dołączenie do wniosku zgody ustępującego promotora.

W przypadku, gdy zmiana następuje na wniosek promotora złożony na mniej niż 6 miesięcy przed oceną śródokresową, negatywny wynik tej oceny jest wliczany do kryterium, o którym mowa w art. 190 ust. 6 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do tego promotora, które mówi, że nie może zostać promotorem osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej.

Rada naukowa dyscypliny powinna rozpatrzyć wniosek o zmianę w ciągu 60 dni, z wyłączeniem okresu przypadającego na wakacje letnie.