Ocena Śródokresowa

Ocena śródokresowa doktoranta to ważny moment w procesie kształcenia. Dokonuje się wówczas oceny stanu zaawansowania badań w relacji do indywidualnego planu badawczego (IPB), rewizji dotychczasowych założeń i weryfikuje się aktualność kamieni milowych określonych w IPB.

Ocenę śródokresową przeprowadza się w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, (czyli po czwartym semestrze), natomiast dokumenty do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorant składa nie później niż w terminie 30 dni przed końcem czwartego semestru kształcenia. W przypadku zawieszenia kształcenia doktoranta lub w wyniku uzasadnionych przypadków losowych, termin przeprowadzenia oceny śródokresowej ustalany jest indywidualnie.

Szczegółowy harmonogram oraz wykaz dokumentów, które składa doktorant podlegający ocenie śródokresowej, określa zarządzenie dyrektora Szkoły Doktorskiej, które publikowane jest przed każdą oceną.

Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej: Komisja Nauki w terminie do 60 dni przed rozpoczęciem oceny powołuje składy komisji oceny śródokresowej, w skład których wchodzą przewodniczący, członek i sekretarz. Szczegółowe kryteria, jakie powinny spełniać osoby wchodzące w skład komisji oceny śródokresowej, zostały określone w § 16 ust. 2 pkt. 1-3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej.

Posiedzenie komisji oceniającej składa się z części jawnej i niejawnej. Zgodnie z § 16 ust. 5 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej w części jawnej posiedzenia komisji oceny śródokresowej mogą uczestniczyć: promotor doktoranta, dyrektor Szkoły Doktorskiej, członek Komisji Nauki oraz przedstawiciel doktorantów wskazywany przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Jawna część posiedzenia komisji obejmuje prezentację doktoranta przedstawiającą sposób realizacji IPB oraz odpowiedzi na ewentualne uwagi komisji. W części niejawnej, obejmującej wystawienie oceny, uczestniczą wyłącznie członkowie komisji oceny śródokresowej. W części niejawnej posiedzenia, komisja ustala wynik oceny śródokresowej, który może być pozytywny lub negatywny.

Pozytywny wynik uprawnia do kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej, a także wiąże się ze wzrostem stypendium doktoranckiego - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, kwota stypendium wzrasta do 57% wynagrodzenia profesora, chyba że doktorant podejmie zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wówczas wysokość stypendium wynosi 40% tej kwoty.

Ocena śródokresowa - autoreferat formularz

Ważne!

Uzasadnienie oceny może zawierać propozycje zmian w IPB. Po otrzymaniu pozytywnej oceny, doktorant może wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w IPB zgodnie z zaleceniami komisji (patrz § 14 ust. 9)

Zgodnie z § 16 ust. 15 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej negatywny wynik oceny śródokresowej skutkuje skreśleniem doktoranta z listy doktorantów Szkoły.

Wszelkie informacje związane z procedurą oceny śródokresowej są wysyłane przez Szkołę Doktorską wyłącznie na adresy e-mail doktorantów w domenie @pw.edu.pl.