Stypendia

Informacje ogólne 

Każdy uczestnik Szkoły Doktorskiej nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.

Podstawa prawna:

Okres wypłacania  

Stypendium doktoranckie będzie wypłacane przez cały okres kształcenia w Szkole Doktorskiej (również w okresie wakacyjnym), maksymalnie przez okres 4 lat, przy czym do tego okresu nie wlicza się:

  • okresu zawieszenia na czas odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, 
  • okresu kształcenia w Szkole Doktorskiej, w przypadku gdy zaprzestano w niej kształcenia i nie istnieje inna Szkoła Doktorska prowadząca kształcenie w danej dyscyplinie, a podmiot prowadzący Szkołę Doktorską pokrywa osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym. 

Wysokość stypendium

Obecnie wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego w Politechnice Warszawskiej wynosi 3 467 zł brutto (min. 37% wynagrodzenia profesora). Po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, kwota stypendium wzrasta do min. 57% wynagrodzenia profesora i wynosi 5 341,00 zł brutto.

Zwiększenie wysokości stypendium

Osobom, które posiadają:

  • orzeczenie o niepełnosprawności;  
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 
  • orzeczenie o całkowitej, częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
  • albo orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów i są osobami niepełnosprawnymi, na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

przysługuje stypendium w wysokości zwiększonej o 30%. Aby stypendium mogło ulec zwiększeniu doktorant zobligowany jest do przedstawienia aktualnego orzeczenia/decyzji o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wcześniejsze złożenie rozprawy doktorskiej 

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Doktorant otrzymuje wówczas jednorazową wypłatę stypendium doktoranckiego stanowiącą ekwiwalent kwoty przysługującej za okres, który pozostał do regulaminowej daty ukończenia kształcenia, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Należy przypomnieć, że łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat. 

Zaprzestanie wypłaty stypendium

Wypłata stypendium ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów lub w którym upłynął ustawowy termin pobierania stypendium.  

Składki na ubezpieczenie 

Stypendium doktoranckie nie jest opodatkowane

Od stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. 

Więcej informacji na temat ubezpieczeń znajduje się w zakładce „Ubezpieczenia

Podstawą do wypłacenia stypendium jest złożenie druków ZUS ZUA, PZ SAP i Oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, a w przypadku doktorantów wdrożeniowych także podpisanie umowy trójstronnej na realizację programu „Doktorat wdrożeniowy”.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl

  1. Regulamin wypłacania stypendiów doktoranckich

Programy stypendialne w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza

Nowe programy stypendialne dla doktorantów PW 

Stypendium START

Program stypendialny ułatwiający rozpoczęcie nauki w Szkole Doktorskiej poprzez przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego. Stypendium przeznaczone jest dla nowych doktorantów Szkół Doktorskich PW i w 2023 roku wynosi 4 200 zł. Aby otrzymać wsparcie należy wypełnić umowę i złożyć ją w Szkole doktorskiej PW w terminie 90 dni od daty przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

Regulamin programu Stypendium START

Umowa na udzielenie wsparcia finansowego - Program Start PW

Stypendium PLUS

Głównym założeniem programu jest zwiększenie ponad minimum definiowane przez Ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce kwoty stypendiów przyznawanych doktorantom Szkół Doktorskich na Politechnice Warszawskiej. Kwota stypendium uzależniona jest od tego, na którym roku zarejestrowany jest doktorant oraz od spełnienia kryterium naukowego związanego ze wskaźnikami Projektu IDUB.

Regulamin programu Stypendium PLUS

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem biuro.idub@pw.edu.pl.

Więcej informacji pod adresem: https://badawcza.pw.edu.pl/