Stypendia

Informacje ogólne 

Każdy uczestnik Szkoły Doktorskiej nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.

Podstawa prawna:

Okres wypłacania  

Stypendium doktoranckie będzie wypłacane przez cały okres kształcenia w Szkole Doktorskiej (również w okresie wakacyjnym), maksymalnie przez okres 4 lat, przy czym do tego okresu nie wlicza się:

 • okresu zawieszenia na czas odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, 
 • okresu kształcenia w Szkole Doktorskiej, w przypadku gdy zaprzestano w niej kształcenia i nie istnieje inna Szkoła Doktorska prowadząca kształcenie w danej dyscyplinie, a podmiot prowadzący Szkołę Doktorską pokrywa osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym. 

Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia.

Wysokość stypendium

Obecnie wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego w Politechnice Warszawskiej wynosi 2 668 zł brutto (min. 37% wynagrodzenia profesora). Po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, kwota stypendium wzrasta do min. 57% wynagrodzenia profesora i wynosi 4 110,00 zł brutto chyba że doktorant podejmie zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% tej kwoty.

Zwiększenie wysokości stypendium

Osobom, które posiadają:

 • orzeczenie o niepełnosprawności;  
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; 
 • orzeczenie o całkowitej, częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
 • albo orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów i są osobami niepełnosprawnymi, na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

przysługuje stypendium w wysokości zwiększonej o 30%. Aby stypendium mogło ulec zwiększeniu doktorant zobligowany jest do przedstawienia aktualnego orzeczenia/decyzji o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wcześniejsze złożenie rozprawy doktorskiej 

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Doktorant otrzymuje wówczas jednorazową wypłatę stypendium doktoranckiego stanowiącą ekwiwalent kwoty przysługującej za okres, który pozostał do regulaminowej daty ukończenia kształcenia, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Należy przypomnieć, że łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat. 

Zaprzestanie wypłaty stypendium

Wypłata stypendium ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów lub w którym upłynął ustawowy termin pobierania stypendium.  

Składki na ubezpieczenie 

Stypendium doktoranckie nie jest opodatkowane

Od stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. 

Więcej informacji na temat ubezpieczeń znajduje się w zakładce „Ubezpieczenia

Podstawą do wypłacenia stypendium jest złożenie druków ZUS ZUA, PZ SAP i Oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, a w przypadku doktorantów wdrożeniowych także podpisanie umowy trójstronnej na realizację programu „Doktorat wdrożeniowy”.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl

Programy stypendialne w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza

Stypendium START

Program stypendialny ułatwiający rozpoczęcie nauki w Szkole Doktorskiej poprzez przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego. Stypendium przeznaczone jest dla nowych doktorantów Szkół Doktorskich PW i w 2023 roku wynosi 4 200 zł. Aby otrzymać wsparcie należy wypełnić umowę i złożyć ją w Szkole doktorskiej PW w terminie 90 dni od daty przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

Regulamin programu Stypendium START

Stypendium PLUS

Głównym założeniem programu jest zwiększenie ponad minimum definiowane przez Ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce kwoty stypendiów przyznawanych doktorantom Szkół Doktorskich na Politechnice Warszawskiej. Kwota stypendium uzależniona jest od tego, na którym roku zarejestrowany jest doktorant oraz od spełnienia kryterium naukowego związanego ze wskaźnikami Projektu IDUB.

Regulamin programu Stypendium PLUS

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem biuro.idub@pw.edu.pl.

Więcej informacji pod adresem: https://badawcza.pw.edu.pl/

Ubezpieczenia

Od stypendium doktoranckiego są potrącane i odprowadzane do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Doktorant, który jest dodatkowo:

 • pracownikiem,
 • członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • członkiem rady nadzorczej pobierającym wynagrodzenie z tego tytułu,
 • pobiera świadczenie szkoleniowe, świadczenie socjalne, zasiłek socjalny albo wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,

podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze wszystkich tych tytułówbez względu na wysokość stypendium.

Jeśli doktorant otrzymywałby stypendium w wysokości niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia to w przypadku posiadania jednocześnie innego niż powyższe tytułu do ubezpieczeń społecznych, byłby objęty również z tego drugiego tytułu obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

W przypadku gdy doktorant, który otrzymuje stypendium doktoranckie jest jednocześnie rencistą podlega ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie I składaj kopię decyzji o przyznaniu ww. świadczenia oraz odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne doktorantów stanowi kwota otrzymywanego stypendium doktoranckiego.

Składki na ubezpieczenia społeczne są współfinansowane przez doktoranta (ubezpieczony) i podmiot prowadzący szkołę doktorską - Uczelnię (płatnik) w następujący sposób:

 • składkę na ubezpieczenie emerytalne finansują w równych częściach osoba ubezpieczona i płatnik (po 9,76% podstawy wymiaru),
 • składkę na ubezpieczenia rentowe finansują osoby ubezpieczone (1,5% podstawy wymiaru) i płatnik (6,5% podstawy wymiaru),
 • składkę na ubezpieczenie wypadkowe finansuje w całości płatnik (w wysokości stopy procentowej określonej dla danego płatnika).
 • składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości ubezpieczony (2,45% podstawy wymiaru),

Doktoranci, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemuWyjątkiem są doktoranci, którzy mają inny tytuł do tego ubezpieczenia  są zatrudnieni lub zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny.

Za członka rodziny osoby ubezpieczonej uważa się m.in.:

 • dziecko własne,
 • dziecko małżonka,
 • dziecko przysposobione,
 • wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,

do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

 • małżonka (art. 5 pkt 3 ustawy zdrowotnej).

Jeśli więc doktorant nie ukończył 26 lat (lub bez względu na wiek, gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi), to w pierwszej kolejności powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej.

Jeżeli jednak nie ma statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej, to ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega z tytułu bycia doktorantem. Objęcie tym ubezpieczeniem nastąpi z dniem złożenia w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską oświadczenia dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia. Ubezpieczenie zdrowotne wygasa z dniem ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy doktorantów. Zgłoszenia do tego ubezpieczenia dokonuje podmiot prowadzący szkołę doktorską (płatnik).

Ważne: Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę doktorską wygasa po upływie 4 miesięcy od ich ukończenia albo skreślenia z listy doktorantów.

Zmiana danych osoby ubezpieczonej

Dane, przekazywane do ZUS w dokumentach ubezpieczeniowych, muszą być poprawne i aktualne. Jeśli nie są poprawne lub się zmienią, należy o tym fakcie poinformować Szkołę doktorską w ciągu 2 dni, odkąd powstały te zmiany.

Zmiany dot. danych osobowych powinny być zgłaszane na Kwestionariuszu PZ-SAP.

Jeśli zmianie ulega kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia lub data, od której zaczyna się ubezpieczenie (np. w związku z ukończeniem 26 roku życia lub zmianą tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) należy najpierw wypełnić  formularz ZUS ZWUA.

 A następnie wprowadzić poprawne dane – na formularzu ZUS ZUA.

Ubezpieczenie NNW

Doktoranci mają możliwość wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obowiązuje na dany rok akademicki tj. od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (lub w przypadku późniejszej wpłaty, od dnia następnego po opłaceniu składki). Informacje o aktualnie obowiązującym ubezpieczeniu można znaleźć na stronie:

https://www.ca.pw.edu.pl/Kwestor/Dzial-Plac/Ubezpieczenia/Ubezpieczenie-NNW

Ubezpieczenie jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Składka ubezpieczeniowa podlega potrąceniu ze stypendium doktoranckiego wypłaconego w październiku lub listopadzie danego roku. W przypadku doktorantów rozpoczynających kształcenie od semestru letniego składka podlega potrąceniu w lutym lub marcu. Doktoranci wdrożeniowi, którzy maja okresowo wstrzymywaną wypłatę stypendium w przypadku chęci przystąpienia do ubezpieczenia powinni samodzielnie opłacić ww. składkę. Osoby, które nie chcą być ubezpieczone przez uczelnię, powinny złożyć odpowiednie oświadczenie przed potrąceniem składki ze stypendium.

Zgłoszenia szkody dokonuje się w Dziale Płac PW, Gmach Biurowy przy ul. Noakowskiego 18/20 – wypełniając odpowiedni formularz.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl

 

Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie

Zgodnie z Ustawą PSWiN z dn. 20 lipca 2018 kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania

1)      urlopu macierzyńskiego,

2)      urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

3)      urlopu ojcowskiego oraz

4)      urlopu rodzicielskiego,

określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Doktorant składa wniosek o zawieszenie kształcenia do Dyrektora Szkoły Doktorskiej. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wniosek powinien być złożony nie później niż 21 dni od daty wystąpienia okoliczności dających prawo do zawieszenia. Do wniosku dołącza się dokumenty uzasadniające zawieszenie okresu kształcenia (akt urodzenia dziecka/ zaświadczenie o przysposobieniu dziecka)

W okresie zawieszenia kształcenia doktorant zachowuje prawo do stypendium doktoranckiego.

W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

Długość urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego jest zależny od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub przyjętych na wychowanie i wynosi odpowiednio dla:

 1. urlopu macierzyńskiego:
 • w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie 1 dziecka - do 20 tygodni,
 • w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie większej liczby dzieci - od 31 do 37 tygodni.
 1. urlopu rodzicielskiego:
 • 41 tygodni – w przypadku urodzenia lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka, w tym 32 tygodnie, które mogą zostać podzielone pomiędzy oboje rodziców lub zostać wykorzystane przez jednego z nich oraz 9 tygodni, z których może skorzystać wyłącznie jeden rodzic
 • 43 tygodnie – po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie więcej niż jednego dziecka, w tym 34 tygodnie, które mogą zostać podzielone pomiędzy oboje rodziców lub zostać wykorzystane przez jednego z nich oraz 9 tygodni, z których może skorzystać wyłącznie jeden rodzic
 • 38 tygodni - gdy rodzina zastępcza (niezawodowa) przyjmie na wychowanie dziecko do lat 7 (lub do 10 lat, jeśli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny) lub osoba ubezpieczona przyjmie na wychowanie dziecko do lat 14 i złoży wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Urlop ojcowski przysługuje ojcu w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 • do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo
 • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl.

Badania lekarskie

Każdy nowo przyjęty doktorant otrzymuje skierowanie na badania lekarskie wystawione na podstawie wypełnionego przez potencjalnego promotora (a w przypadku doktorantów wdrożeniowych także przez opiekuna pomocniczego z ramienia firmy) wykazu czynników niebezpiecznych.

Po wykonaniu badań lekarskich uczestnicy Szkół Doktorskich PW przekazują do Działu Obsługi Doktorantów stosowne zaświadczenie, które przechowywane jest w Dziale Obsługi w aktach osobowych doktoranta.

Każdy nowo przyjęty doktorant ma również obowiązek zapoznać się z wykazem zagrożeń dla zdrowia i życia na terenie PW, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z ww. wykazem również przechowywane jest w aktach osobowych doktoranta.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl.

Szkolenie BHP

Nowo przyjęci doktoranci muszą odbyć obowiązkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.

, Dział ds. Szkoleń PW we współpracy z Inspektoratem BHP PW, przygotował specjalną ofertę szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w formie samokształcenia kierowanego, gdzie zgłoszone osoby otrzymują materiały szkoleniowe, przesłane drogą mailową. Materiały szkoleniowe dostępne są zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Po zapoznaniu się z materiałami, należy wypełnić stosowne oświadczenie i odesłać je drogą mailową do Działu  Obsługi Doktorantów pod adres dod@pw.edu.pl

Dział ds. Szkoleń PW potwierdza odbycie szkolenia, wydając zaświadczenie w dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego jest przechowywany w aktach osobowych doktoranta w Dziale Obsługi Doktorantów PW, drugi egzemplarz otrzymuje uczestnik szkolenia.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl