Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie

Zgodnie z Ustawą PSWiN z dn. 20 lipca 2018 kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 

W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

 

W ciągu 7 dni od dnia nastąpienia zdarzenia uprawniającego do zawieszenia kształcenia, należy złożyć w Dziale Obsługi Doktorantów wniosek o zawieszenie kształcenia.

Wniosek musi być podpisany przez promotora oraz Kierownika Szkoły.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl.