Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie

Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie

Zgodnie z Ustawą PSWiN z dn. 20 lipca 2018 kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania:

 1. urlopu macierzyńskiego,
 2. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 3. urlopu ojcowskiego oraz
 4. urlopu rodzicielskiego,

określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Doktorant składa wniosek o zawieszenie kształcenia do Dyrektora Szkoły Doktorskiej. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wniosek powinien być złożony nie później niż 21 dni od daty wystąpienia okoliczności dających prawo do zawieszenia. Do wniosku dołącza się dokumenty uzasadniające zawieszenie okresu kształcenia (akt urodzenia dziecka/ zaświadczenie o przysposobieniu dziecka)

W okresie zawieszenia kształcenia doktorant zachowuje prawo do stypendium doktoranckiego.

W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

Długość urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego jest zależny od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub przyjętych na wychowanie i wynosi odpowiednio dla:

 1. Urlopu macierzyńskiego:
  • w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie 1 dziecka - do 20 tygodni,
  • w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie większej liczby dzieci - od 31 do 37 tygodni.
 2. urlopu rodzicielskiego:
  • 41 tygodni – w przypadku urodzenia lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka, w tym 32 tygodnie, które mogą zostać podzielone pomiędzy oboje rodziców lub zostać wykorzystane przez jednego z nich oraz 9 tygodni, z których może skorzystać wyłącznie jeden rodzic
  • 43 tygodnie – po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie więcej niż jednego dziecka, w tym 34 tygodnie, które mogą zostać podzielone pomiędzy oboje rodziców lub zostać wykorzystane przez jednego z nich oraz 9 tygodni, z których może skorzystać wyłącznie jeden rodzic
  • 38 tygodni - gdy rodzina zastępcza (niezawodowa) przyjmie na wychowanie dziecko do lat 7 (lub do 10 lat, jeśli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny) lub osoba ubezpieczona przyjmie na wychowanie dziecko do lat 14 i złoży wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Urlop ojcowski przysługuje ojcu w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 • do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo
 • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl.