Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej utworzona została Zarządzeniem Rektora PW nr 120/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. Od dnia 1 października 2022 przejęła ona doktorantów oraz obowiązki pięciu szkół doktorskich istniejących w Politechnice od 15 kwietnia 2019 do 30 września 2022. 

Przedmiotem programu "Doktorat wdrożeniowy" jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Tryb eksternistyczny przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które zatrudnione są na uczelni lub w innej jednostce naukowej na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, oraz dla tych, którzy chcą samodzielnie prowadzić badania naukowe i nie mają możliwości przejścia pełnego kształcenia w szkole doktorskiej.

Każdy doktorant musi spełnić wymagania znajdujące się w Programie Kształcenia, w tym obligatoryjne sprawozdania semestralne oraz przedmioty, takie jak Seminarium doktoranckie, BHP oraz Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jednakże Program stanowi również podstawę do zaprojektowania indywidualnego programu kształcenia.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW odbywa się w formie konkursu organizowanego dwukrotnie w ciągu roku akademickiego, w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych.

Nauka w Szkole Doktorskiej dotyczy ważnych aspektów, przede wszystkim spraw związanych z promotorem, Indywidualnym Planem Badawczym oraz Oceną Śródokresową.