Kandydaci

Dlaczego na PW?

Jeśli twoim celem jest podjęcie pracy badawczej i uzyskanie stopnia doktora, Politechnika Warszawska jest miejscem, które oferuje pod tym względem naprawdę duże możliwości. Są to przede wszystkim:

 

  • szeroki zakres i duża różnorodność dyscyplin naukowych, w ramach których może być realizowana praca doktorska oraz doświadczona i profesjonalna kadra naukowa, stanowiąca skuteczne wsparcie merytoryczne
  • łatwość nawiązania kontaktu pomiędzy kandydatem do Szkoły Doktorskiej i potencjalnym przyszłym promotorem pracy doktorskiej – dzięki dostępności intuicyjnej wyszukiwarki promotorów
  • możliwość realizowania pracy doktorskiej w formule dostosowanej do potrzeb i możliwości każdego kandydata, w tym doktoraty w ramach projektów i programów, doktoraty wdrożeniowe, doktoraty „podwójne” realizowane we współpracy z uczelniami zagranicznymi itp.

Rekrutacja 2024L

Informujemy, że 11 grudnia 2023 r. (godz. 00.00) rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK www.irk.pw.edu.pl. System IRK otwarty będzie do 7 stycznia 2024 roku (godz. 23.59).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji poniżej.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW odbywa się w formie konkursu organizowanego dwukrotnie w ciągu roku akademickiego, w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych. Kandydatem do Szkoły Doktorskiej może zostać osoba która:

  • posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju,   
  • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę co najmniej dobrą,
  • nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej

Rejestracja kandydatów do szkoły Doktorskiej odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu IRK. Przed przystąpieniem do rekrutacji kandydat powinien skontaktować się z wybranym przez siebie  potencjalnym promotorem w celu uzyskania jego zgody i określenia wstępnej tematyki pracy doktorskiej.
Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów, uzyskanie co najmniej 60% punktów w postępowaniu konkursowym oraz znalezienie się w granicach limitu przyjęć wyznaczonego dla danej dyscypliny naukowej.

IRK – instrukcja rejestracji

IRK – instrukcja rejestracji

Rekrutacja 2022L - wytyczne dla kandydatrów

Przewodnik dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Listy rankingowe kandydatów w poszczególnych dyscyplinach - rekrutacja na semestr letni 2023/2024.

Listy osób przyjętych w poszczególnych dyscyplinach do Szkoły Doktorskiej PW na semestr letni 2023/2024.

Lista kandydatów przyjętych w ramach Projektu SONATA do Szkoły Doktorskiej PW w dyscyplinie nauki fizyczne.

Lista kandydatów przyjętych w ramach Projektu Horyzont 2020 do Szkoły Doktorskiej PW w dyscyplinie nauki fizyczne.

Lista kandydatów przyjętych w ramach Projektu OPUS 23 do Szkoły Doktorskiej PW w dyscyplinie nauki fizyczne.

Wyszukiwarka promotorów

Jedną z pierwszych rzeczy, jakie musisz zrobić,  i to jeszcze przed przyjęciem do Szkoły jest znalezienie sobie kandydata na Twojego Promotora.

Rekrutacja w ramach projektów

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej mogą ubiegać się kandydaci, którzy w ramach zewnętrznego projektu lub programu uzyskali stypendium w wysokości co najmniej równej stypendium doktoranckiemu, przyznane im na okres nie krótszy niż 3 lata od momentu ewentualnego podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Rekrutacja takich kandydatów może odbywać się zarówno w terminach przewidzianych w harmonogramie rekrutacji na dany rok akademicki, jak i poza nimi, w szczególności gdy jest to uzasadnione założeniami projektu lub programu, w ramach którego dana osoba kandyduje do Szkoły Doktorskiej.