Nauka

Promotor

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej: Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego. Można mieć co najwyżej dwóch opiekunów naukowych (promotora i drugiego promotora lub promotora i promotora pomocniczego). Wyjątek stanowią doktoraty wdrożeniowe, w których występuje jeszcze opiekun pomocniczy ze strony zatrudniającego przedsiębiorstwa (osoba ze stopniem doktora lub co najmniej 5-letnim doświadczeniem w działalności badawczo-rozwojowej).

Zgodnie z art. 190 ust. 4 Dz. U. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, natomiast promotorem pomocniczym – osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.

Zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej: Co najmniej jeden z promotorów musi być w momencie powołania zatrudniony w Politechnice Warszawskiej.

Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

Indywidualny Plan Badawczy (IPB) to jeden z najważniejszych dokumentów składanych przez doktoranta w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej. IPB jest opisem zadań badawczych zaplanowanych do realizacji przez doktoranta w okresie kształcenia w Szkole i harmonogramem ich realizacji. IPB jest brany pod uwagę przy ocenie śródokresowej; ocena autoreferatu doktoranta następuje w powiązaniu z IPB. Opracowanie IPB wymaga więc szczególnej uwagi oraz konsultacji z promotorem / promotorami.

Z uwagi na istotę i wagę dokumentu, zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej, doktorant ma na złożenie IPB do Komisji Nauki do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Ocena Śródokresowa

Ocena śródokresowa doktoranta to ważny moment w procesie kształcenia. Dokonuje się wówczas oceny stanu zaawansowania badań w relacji do indywidualnego planu badawczego (IPB), rewizji dotychczasowych założeń i weryfikuje się aktualność kamieni milowych określonych w IPB.