Sprawy socjalne

Badania lekarskie

Każdy nowo przyjęty doktorant otrzymuje skierowanie na badania lekarskie wystawione na podstawie wypełnionego przez potencjalnego promotora (a w przypadku doktorantów wdrożeniowych także przez opiekuna pomocniczego z ramienia firmy) wykazu czynników niebezpiecznych.

Po wykonaniu badań lekarskich uczestnicy Szkół Doktorskich PW przekazują do Działu Obsługi Doktorantów stosowne zaświadczenie, które przechowywane jest w Dziale Obsługi w aktach osobowych doktoranta.

Każdy nowo przyjęty doktorant ma również obowiązek zapoznać się z wykazem zagrożeń dla zdrowia i życia na terenie PW, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z ww. wykazem również przechowywane jest w aktach osobowych doktoranta.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl.

Szkolenie BHP

Szkolenia BHP i PPOŻ prowadzone są on-line poprzez udostępnianie materiałów szkoleniowych. Doktoranci składają wówczas oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z materiałami, wymagane do zarejestrowania na kolejny semestr.

Ubezpieczenia

Od stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.